Hoppa till huvudinnehåll

Perfluorerade alkylsyror

Perfluorerade ämnen är en typ av föreningar som är både fett- och vattenavvisande och som därför har många användningsområden. Ämnena är extremt svårnedbrytbara och har förmåga att ansamlas i levande organismer och orsaka toxiska effekter. Vid misstanke om att ämnena har påverkat en dricksvattenanläggning bör halterna undersökas.

Perfluorerade alkylsyror (PFAS) är extremt persistenta, d.v.s långlivade ämnen, och kan därför ackumuleras i näringskedjorna. De långkedjiga varianterna som PFOS och PFOA har historiskt sett varit mest använda. De har visat sig ge leverskador och påverka fettmetabolismen, immunförsvaret och reproduktionsförmågan. Användning av PFOS är i dag reglerad enligt Stockholmskonventionen och EU:s kemikalielagstiftning REACH. Förbud för PFOA föreslås i flera länder. Tillverkarna har därför alltmer övergått till kortkedjiga PFAS.

Perfluorerade ämnen har producerats och använts i stor skala sedan 1950-talet, men först i början av 2000-talet kom insikten om deras miljöpåverkan. Kunskaperna har sedan dess stadigt ökat.

Släckskum stor källa till föroreningar

Tidigare eller nuvarande användning av släckskum (AFFF) är en av de viktigaste källorna till lokal PFAS-förorening av mark och vatten. AFFF har använts i stor skala på brandövningsplatser på flygplatser, militära anläggningar och industriella och kommunala räddningstjänster. Men PFAS har även påvisats i opåverkade vildmarksområden. Enligt en doktorsavhandling från 2015 av Marko Filipovic är atmosfärisk deposition det viktigaste tillflödet i dessa fall.

Risk för påverkan på dricksvatten

Om en dricksvattenanläggning är, eller misstänkts vara, påverkad av PFAS bör halterna i dricksvattnet undersökas. Perfluorerade föroreningar från brandövning har i flera fall nått grundvatten- eller ytvattentäkter vilket har orsakat hel eller delvis stängning av vattenverk och brunnar, samt tvingat vattenproducenter att installera mycket dyra filterlösningar (exempelvis Botkyrka, Kallinge, Uppsala).

Bindande gränsvärden saknas

Det finns i dag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten, men Livsmedelsverket anger en åtgärdsgräns på 90 nanogram/liter för summan av PFAS-typerna PFBS, PFHxS, PFOS, PFBeA, PFHxA, PFHpA och PFOA. Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats. 

Hjälp till dricksvattenproducenter

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett nationellt åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen som ska redovivsas 2017. En delrapport som beskriver strategin för arbetet med PFAS har publicerats. Myndighetsnätverket för PFAS har gett ut en PFAS-guide som ger samlad information för olika målgrupper, bl.a. dricksvattenproducenter. Guiden beskriver även vem som gör vad på de olika myndigheterna.