Hoppa till huvudinnehåll

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel används inom jord- och skogsbruk samt inom trädgårdsvård. De bör inte finnas i vatten avsett för dricksvattenproduktion och de tillåtna gränsvärdena är mycket låga.

Vad är bekämpningsmedel?

Miljöbalken definierar kemiska bekämpningsmedel som kemiska produkter avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. De är med andra ord produkter som är speciellt avsedda att påverka levande organismer.

Bekämpningsmedel indelas i växtskyddsmedel och biocidprodukter. Båda typerna av bekämpningsmedel kan vara antingen kemiska eller biologiska.

Vem får sprida bekämpningsmedel?

När ett kemiskt bekämpningsmedel godkänns av Kemikalieinspektionen placeras det i behörighetsklass 1, 2 eller 3. Det visar vem som får använda medlet. För att få använda medel i klass 1 och vissa medel i klass 2 krävs utbildning (yrkesmässig användning). För att få använda medel i klass 1 krävs dessutom tillstånd. Medel i klass 3 får alla använda (konsumentprodukter).

Finns det bekämpningsmedel i dricksvatten?

En enkätundersökning som Svenskt Vatten genomförde 1999/2000 visar att det förekommer bekämpningsmedel i vattentäkter och dricksvatten i drygt 80 vattentäkter (övervägande delen grundvatten, omkring tio konstgjort grundvatten och omkring fem ytvatten). Knappt hälften av dessa har någon gång eller i någon uttagsbrunn haft halter på minst 0,1 mikrogram per liter (gränsvärde för otjänligt vatten).

Siffrorna bygger på enkätsvar där hälften av landets 2 100 kommunala vattenverk har svarat på frågor om förekomst av bekämpningsmedel, fluorid och klorid i vattnet. De som svarat producerar mer än 90 procent av allt vatten som kommer från kommunala vattenverk.

Den senaste undersökningen, från 2005, visade bland annat att atrazin, BAM och bentazon är vanligast.

Låga gränsvärden i dricksvatten

Gränsvärdet för enskilda bekämpningsmedel i dricksvatten är i dag 0,1 µg/l. För vissa ämnen tillämpas gränsvärdet 0,030 µg/l. Gränsvärdet (otjänligt) för totalhalt bekämpningsmedel i dricksvatten är 0,5 µg/l. De tillåtna gränsvärdena är med andra ord mycket låga

Så här resonerar Livsmedelsverkets i myndighetens föreskrifter och vägledning om bekämpningsmedel:

Gränsvärdet har fastställts mot bakgrund av försiktighetsprincipen. Bland annat kan tillräckligt underlag saknas för att fastställa gränsvärden för enskilda bekämpningsmedel samt för att bedöma risken för eventuella kombinationseffekter om man får i sig flera olika bekämpningsmedel samtidigt. Gränsvärdet bedöms innebära en tillräcklig säkerhetsmarginal mot nivåer där risk för akuta eller kroniska effekter kan förekomma.

Förebyggande arbete är viktigt

Bekämpningsmedel tenderar att vara långlivade i vattenmiljön, och är svåra att hantera. Det mest effektiva sättet att förhindra att vattnet blir otjänligt på grund av bekämpningsmedel är att arbeta förebyggande.

Ett viktigt led i det förebyggande arbetet är att inrätta vattenskyddsområden med relevanta föreskrifter för alla vattentäkter, både yt- och grundvatten. Föreskrifterna kan då reglera hur bekämpningsmedel får användas i anslutning till vattentäkt.

Laboratorier och analyspaket

Kontakta ditt laboratorium för att få information om olika analyspaket och priser.

Var uppmärksam på vilken detektionsgräns som gäller för analys av de ämnen som ingår i analyspaketet. Eftersom gränsvärdet för enskilda bekämpningsmedel i dricksvatten är 0,1 mikrogram per liter, är det viktigt att laboratoriet kan analysera minst ner till den halten.

Lista med kemiska ämnen

Exempel på kemiska ämnen som ibland kan påvisas i vattenprover, och som kommer från kemiska bekämpningsmedel, kan du hitta i kemiska bekämpningsmedel (pdf). Där hittar du också en sammanställning över vilka bekämpningsmedel som bör analyseras, baserat på Naturvårdsverkets rapport 4915 (1999).