Råd & riktlinjer - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Råd & riktlinjer

Här har vi samlat de råd och riktlinjer som Svenskt Vatten tagit fram inom dricksvattenområdet.

Råd och riktlinjer för ansvariga inom dricksvattenproduktion

Genom att arbeta förebyggande ökar möjligheterna att förhindra problem med dricksvattenförsörjningen. För att underlätta arbetet har Svenskt Vatten tagit fram Rapport R1 Sammanställning av råd och riktlinjer för ansvariga inom dricksvattenproduktion (pdf). I denna finns bland annat en checklista över gjorda åtgärder.

Riktlinjer för råvattenkontroll

I de tidigare dricksvattenföreskrifterna fanns inga krav på frekvens för att analysera råvattenkvalitet. Under 2008 tog vi därför fram branschriktlinjer för krav på råvattenkvalitet (pdf) för både ytvatten och grundvatten i samband med produktion och beredning av dricksvatten. Det är viktigt för den som producerar dricksvatten att känna till råvattnets kvalitet och förändring över tid samt att veta vilka ämnen som förekommer i råvattentäkten och i vilken halt de kan uppmätas. För att kunna optimera och planera reningsprocessen vid vattenverken är det också viktigt att känna till säsongsvariationen av kvalitetsindikatorer. Exempel på variationer finns i Livsmedelsverkets Handbok Mikrobiologiska risker i ytråvatten.

Rekommendationer om parasiter

Svenskt Vatten har varit med och tagit fram flera verktyg för att utvärdera barriärverkan. Läs gärna Rekommendationer om åtgärder för  att minska risken för vattenburen smittakommendationer (pdf) som Svenskt Vatten, Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet gemensamt tagit
fram. 

Handbok för egenkontroll och HACCP

Under normala förhållanden är det en väl fungerande egenkontroll som säkerställer dricksvattenkvaliteten. Hur egenkontrollen bör utformas finns exempel på i Svenskt Vattens handbok för egenkontroll med HACCP vid produktion och distribution av dricksvatten, Publikation P111. Handboken finns att köpa från vår webbshop. 

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk

I takt med att intresset ökar för att använda UV för desinfektion av dricksvatten, ökar också behovet av att kunna bedöma tekniken och ta beslut om dimensionering och utvärdera effektivitet. Det är viktigt att man säkerställer att kraven verkligen uppfylls. Svenskt Vatten har tagit fram råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk, baserat på en norsk vägledning.

Råd och riktlinjer för fysiskt och tekniskt skydd för dricksvatten

Livsmedelsverket har tagit fram föreskrifter och en vägledning som beskriver åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar. Svenskt Vatten har tagit fram råd och riktlinjer "Fysiskt och tekniskt skydd för dricksvatten" (pdf) för hur VA-huvudmännen kan arbeta med implementering av föreskrifterna. 

Kokningsrekommendationer

Om smittämnen påvisats i dricksvattnet kan man bli tvungen att gå ut med kokningsrekommendationer (Livsmedelsverket). Dessa finns på flera språk.

Läs mer om mikrobiologiska föroreningar

Besiktning av vattenverk

Periodiska besiktningar av vattenverk bör göras regelbundet. Besiktningen ska omfatta platsbesiktning, dvs en rundvandring, och en fysisk granskning av vattenverket. En checklista för besiktning finns i vägledningen Periodisk besiktning av vattenverk.

Checklista för inspektion av reservoarer

Reservoarer bör inspekteras regelbundet. Använd gärna Checklista för reservoarer (doc) som dokumentation vid inspektionen.