Hoppa till huvudinnehåll

Myndighetsaktuellt

Här kan du uppdatera dig om händelser som EU och myndigheter initierat på avloppsområdet utan att vi betraktar händelsen som nyheter. Sidan är inte komplett så du måste själv söka övrig information på EU:s och myndigheternas hemsidor.

EU ser över avloppsdirektivet

Svenskt Vatten anser att EU:s avloppsdirektiv behöver ändras om det ska vara relevant och modernt.

Fosforkraven bör skärpas kraftigt, krav på läkemedelsrening bör möjliggöras och användningen av max GVB behöver styras upp. Kallt klimat undantag ska utgå från klimat och inte från höjd över havet. Andra deler bör behållas, exempelvis uppströmsarbete och krav på anslutna industrier.

Naturvårdsverket samlar in data

På grund av att EU-kommissionen granskar hur Sverige följer direktivet har alla VA-organisationer fått en enkät från Naturvårdsverket.

Sverige är skyldigt att svara EU-kommissionen.

Vägledning om max GVB

Naturvårdsverket har gett ut en vägledning om vad som menas med max GVB. Begreppet ska användas bl.a. för att bedöma storleken på tätbebyggelse (mätt som antal pe) som belastar reningsverket

Storleken på tätorten bedömt som max GVB påverkar dimensioneringen och avgör utsläpps- och kontrollkraven som följer av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:8. Föreskrifterna motsvarar kraven i EU:s avloppsdirektiv. Både föreskrifterna och villkoren i tillståndet ska följas så att efterlevnaden kan redovisas i miljörapporten (NFS 2016:8). Den delen av resultatet som handlar om hur avloppsdirektivet har följts rapporterar myndigheterna vidare till EU.

Kvävrening

Om en tätort är minst 10 000 pe stor och utsläppen från den belastar kusten mellan Norrtälje och Strömstad ställer föreskrifterna krav på kväverening, om inte utövaren av reningsverket kan visa att reduktionen i reningsverket tillsammans med retentionen är minst 70 %.

Kravet på kvävereduktion förändras inte om tätortens avloppsvatten renas i fler än ett reningsverk som vardera är mindre än 10 000 pe. Kravet försvinner bara om allt avloppsvatten från tätorten belastar ett annat kustområde.

Även andra recipienthänsyn än de som föreskrifterna reglerar kan i enskilda fall medföra krav på kväverening. Föreskrifterna reglerar bara generella baskrav.