Hoppa till huvudinnehåll

Myndighetsaktuellt

Här kan du uppdatera dig om händelser som EU och myndigheter initierat på avloppsområdet utan att vi betraktar händelsen som nyheter. Sidan är inte komplett så du måste själv söka övrig information på EU:s och myndigheternas hemsidor.

EU ser över avloppsdirektivet

Svenskt Vatten anser att EU:s avloppsdirektiv behöver ändras om det ska vara relevant och modernt. Vi har även framfört  synpunkterna till EU-kommissionen

Fosforkraven bör skärpas kraftigt, krav på läkemedelsrening bör möjliggöras så att det kan införas när tiden är mogen. Användningen av max GVB behöver styras upp. Kallt klimat undantag ska utgå från klimat och inte från höjd över havet. Det finns även krav som bör behållas, exempelvis krav på anslutna industrier.

Svenskt Vatten avvaktar EU-parlamentets kommande resolution till EU-kommissionen den 28 oktober 2020 om vattenpolitiken och den eventuella hanteringen av kollisionen mellan Ramdirektivet för vatten och Avloppsdirektivet efter den s.k. Weserdomen.

Naturvårdsverket samlar in data

På grund av att EU-kommissionen granskar hur Sverige följer avloppsdirektivet  föreslår Naturvårdsverket tillägg i föreskrifterna om miljörapport. Enligt remissen träder reglerna i kraft i hösten 2019 eller vid årsskiftet.

Vägledning om max GVB

Naturvårdsverket har gett ut en vägledning om vad som menas med max GVB. Begreppet ska användas bl.a. för att bedöma storleken på tätbebyggelse (mätt som antal pe) som belastar reningsverket.

EU ser över ramdirektivet för vatten

EU-kommissionen utvärderar ramdirektivet för vatten. En första rapport väntas i sommar. Eftersom en ny kommission ska utses kommer denna att ta ställning först senare i höst om direkivet ska, som det heter, öppnas för att kunna ändras.

Svenskt Vatten anser att det är nödvändigt att ändra ramdirektivet i några avseenden. Detaljer om vilka problem som kan skapas finns här om Weserdomen och här om hur svenska förhållanden avviker från övriga EU-länders.