Aktivt uppströmsarbete med Revaq-certifiering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Aktivt uppströmsarbete med Revaq-certifiering

Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.

Revaq-certifiering ska säkra:

  • fortlöpande ytterligare förbättring av kvaliteten på det avloppsvatten som kommer till reningsverken och därmed på växtnäringen från slammet
  • att alla aktörer erbjuds en öppen och transparent information om hur slammet producerats och om dess sammansättning
  • att växtnäring från avloppsfraktioner produceras på ett ansvarsfullt sätt och att kvaliteten uppfyller fastställda krav.

Slam från Revaq-certifierade reningsverk är efterfrågat då det uppvisar god kvalitet. Att endast slam från certifierade reningsverk sprids på svensk åkermark är avgörande för det förtroendefulla samarbete som nu finns mellan vattentjänstbranschen, jordbruket och livsmedelsindustrin. Det är också samspelet mellan dessa aktörer som till stor del är avgörande för framtiden för certifieringssystemet Revaq.

Hur kan vi Revaq-certifiera vårt reningsverk?

För att bli Revaq-certifierat behöver reningsverket bedriva  ett aktivt och strukturerat uppströmsarbete. Arbetet styrs till stor del av dokumentet Regler för certifieringssystemet Revaq.

Vem ska jag kontakta om certifiering?

När ni börjat fundera på att certifiera er enligt Revaq bör ni i ett tidigt skede kontakta certifieringsorganet, RISE . De kan berätta hur certifieringsprocessen fungerar och vilken kontakt ni ska ha med RISE framledes. Bland annat ska ni fylla Blanketten "RISE - Ansökan om Certifiering enligt Revaq", se tabellen nedan med dokument. Ansökan om certifiering ska skickas direkt till RISE.

Vad kostar det?

Avgifterna till Svenskt Vatten är 70 öre per aktuell ansluten fysisk person till avloppsreningsverket. Om slam från andra reningsverk behandlas i det certifierade reningsverket, ska även antalet personer anslutna till dessa räknas in. Maxavgiften för ett reningsverk är 170 000 kronor.

Ansökan för certifieringsorgan

Är ni ett certifieringsorgan som skulle vilja certifiera enligt Revaq? För att få certifiera enligt Revaq och således vara ackrediterad för det så behövs en formell ansökan hos SWEDAC. Kontakta Revaqs sekretariat för mer information.

Revaqs organisation

Organisationen består av flertalet aktörer som alla har samma drivkraft, att ha säkra kretslopp mellan stad och åkermark av mullbildande ämnen och näringsämnen i slam.

Inom Revaq finns en styrgrupp, en regelkommitté, ett vetenskapligt råd och ett sekretariat. I styrgruppen ingår LRF, Livsmedelsföretagen ett reningsverk samt Svenskt Vatten. Naturvårdsverket är adjungerade. Ordförande för Styrgruppen är Anders Finnson, Svenskt Vatten AB. Styrgruppen har utsett Hans Augustinsson, Hushållningssällskapet till ordförande för Regelkommittén. Anna Wårberg ansvarar för Revaqs sekretariat.

Information om organisationen och om styrgruppens, regelkommitténs, vetenskapliga rådets och sekretariatets sammansättning och arbetsuppgifter, finns i dokumentet Beslutsordning för Revaq.