Hoppa till huvudinnehåll

Västerås ny i Revaq

Kungsängens reningsverk i Västerås har nyligen blivit certifierat enligt Revaq. Miljöingenjören Sandra Burman, miljöingenjör på Mälarenergi, berättar om arbetet för ett fungerande kretslopp.

Vad arbetar ni med just nu?

Vi har kartlagt alla verksamheter som belastar reningsverket med metaller. Just nu fokuserar vi på de som belastar mest och där åtgärder ger stor miljönytta. Vi har ställt krav på åtgärder som ska minska utsläpp av metaller till det kommunala avloppsnätet. En del större verksamheter har redan utfört åtgärder eller arbetar med det i dag.

Vilken är den största utmaningen? 

En stor utmaning är att minska kadmium i vårt slam. Hushållen står för en stor andel av det kadmium som kommer till reningsverket. Där är det svårt att nå ut med information och att få enskilda att ändra sig. Att hitta och begränsa källorna från industri och andra verksamheter är komplext och tids- och kostnadskrävande.

Varför är det viktigt med ett fungerande kretslopp?

Fosfor är en ändlig resurs och det är viktigt att ta vara på ämnen som redan finns inom kretsloppet. När vi sprider kvalitetssäkrat slam på åkermark bidrar vi till kretsloppet och återför även andra ämnen som kväve och organiskt material. I dag är slamspridning på åkermark det bästa alternativet för återföring av näringsämnen till jordbruksmark.