Hoppa till huvudinnehåll

Tyskland tar täten

Näringsåterförening är en brinnande fråga på kontinenten. Inte minst i Tyskland. Bo von Bahr, forskare vid RISE, Research Institutes of Sweden, berättar här om vad det talades om på European Nutritient Event i Basel i höstas.

Vad händer i Europa just nu? 

- Näringsåterförening är högaktuellt i Tyskland och Schweiz. Tysklands 500 största reningsverk ska senast 2023 presentera en plan för hur de ska återvinna fosfor från sitt slam, så man förstår ju att intresset är stort. Schweiz verkar följa Tyskland vad gäller återvinning av fosfor. Eftersom slamförbränning är vanligt i Tyskland och Schweiz var det också fokus på processer som utgår från slamaska för att återvinna fosfor.

Konferensens tyngdpunkt låg på fosfor, men konferensrubriken ”European Nutritient Event” var korrekt eftersom det visade sig att många aktörer försöker utvinna mer än fosfor, till exempel kväve som kräver årlig tillförsel inom jordbruket. Men även kalium och andra organiska material. Det finns många stora EU-projekt inom området, ett svenskt sådant är av Hamse Kjaerstadius, doktor i kemiteknik och utvecklingsingenjör på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp.

Hur ser du på den mängd av tekniker och forskningstekniker som nu presenteras i Europa och i Sverige?

- Det finns en mängd olika tekniker för att återvinna fosfor ur aska, slam och avloppsvatten, vilket är positivt. Det finns inte en enda mirakellösning, vilket är bra eftersom olika tekniker ger olika typer av slutprodukter som passar in i ett varierat lantbruk på olika platser i landet. Att utveckla tekniker för effektivare återvinning av näringsämnen är avgörande för att vi ska nå en mer cirkulär ekonomi. Innovationsklimatet i Tyskland och Schweiz uppmuntrar också många aktörer att arbeta med processutveckling.

Vad skiljer Tyskland och Sverige åt vad gäller incitament och lagstiftning?

- I Sverige behövs mycket tydligare spelregler och riktlinjer för att vi ska kunna återföra fosfor och andra näringsämnen på ett effektivt sätt. Tyskland har just infört lagstiftning om fosforåtervinning, och intresset från de stora tyska avloppsreningsverken att välja tekniklösningar är mycket stort.

År 2023 ska alla berörda avloppsreningsverk presentera en plan för hur de ska göra för att uppfylla lagstiftningen som börjar gälla 2029 för de största verken. I Schweiz är slamspridning på åkermark förbjuden sedan 2006, men ännu har ingen lagstiftning om fosforåtervinning införts. Man arbetar dock intensivt på att ta fram detta.

Svenskt Vatten har tagit initiativ till ett fosfornätverk. Varför behövs det?

- För att öka mängden återvunnen fosfor från avloppsslam, eftersom det har blivit tydligt de senaste åren att en betydande del av slammet aldrig kommer att uppnå Revaqs krav. Då behövs fler lösningar än direkt slamspridning och där kommer nätverket att fylla en bra funktion. Från några av Stockholmsområdets stora avloppsreningsverk transporteras många ton slam varje vecka med tåg upp till Norrland för att täcka gruvavfall. Om man menar allvar med cirkulär ekonomi bör slammet i stället processas så att fosforn kan utvinnas och användas till produktiv åkermark.

Har du tips för den som vill fördjupa sig i frågan?

- Ett bra tips för att öka kontaktytan mot Europa är att prenumerera på det heltäckande europeiska nyhetsbrevet www.phosphorusplatform.eu. Om man är intresserad av kostnader tillhörande detta kan man läsa forskaren Anders Nättorps artikel. Den finns att ta del av mot en kostnad på www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917303786.

Vill man fördjupa sig ännu mer kan man anmäla sig till konferensen i Malmö 11 - 12/4 ”Phosphorus recovery from wastewater, with a focus on the potential of thermochemical sludge treatment” som anordnas av bland andra IWA, RISE och Svenskt Vatten. Mer info finns på: www.svensktvatten.se/utbildning/konferenser--seminarier/svenskt-vatten/IWA180411/. Nästa stora europeiska fosforkonferens är i Finland redan i juni i år, 3rd European Sustainable Phosphorus Conference 11 - 13 June – Helsinki.

Bo von Bahrs sammanfattning från den europeiska nätverksträffen European Nutritient Event i Basel i oktober 2017 finns nu tillgänglig i form av en rapport för Svenskt Vattens medlemmar.