Hoppa till huvudinnehåll

Ny på jobbet: Katja Larsson

Miljöingenjör Mjölkulla reningsverk i Mjölby kommun.

Varför är det så viktigt med ett fungerande kretslopp?

– Det är oerhört viktigt att inga dyrbara resurser från kretsloppet går till spillo. Detta kretsloppssamband och att alla förstår hur det hänger ihop och hur vi tillsammans kan bli bättre, det tycker jag är viktigast.

Vilken är den största utmaningen med ditt arbete?

– Att få företagen att förstå att de behöver veta vad de släpper ut och att det påverkar reningsverket och i slutändan recipienten. Att på ett begripligt sätt förklara hur allt hänger ihop.

En del företag tycker att de följer alla regler och krav, och att vi ändå kommer och tar betalt för deras avloppsvatten till reningsverket. Det kan tyckas fel, men det är något vi tidigare inte gjort fast vi haft möjligheten. Kunskapen och informationen vi får genom vårt uppströmsarbete förbättrar förutsättningar för kontroll och uppföljning av såväl process som slam.

Vad jobbar du med just nu?

– Min främsta uppgift kommer att vara uppströmsarbete och Revaq. Jag ska följa upp vad som har gjorts, titta på de avtal som skrivits och begära in provtagningsresultat på avloppsvatten från företag som vi haft kontakt med för att debitera efter mängden utsläpp.

Under 2018 har vi tecknat avtal med de fem största livsmedelsindustrierna i kommunen för att få kontroll på belastningen på reningsverket, som tidvis varit mycket hög och ojämn.

Enligt avtalet ska industrin mäta mängden utgående vatten, genomföra planerade provtagningar, omgående anmäla tillfälliga driftstörningar samt redovisa innehållet i sina utsläpp. Rapportering- och provtagningsfrekvensen styrs av mängden spillvatten. I avtalet finns begränsningsvärden för ett antal parametrar och dessa värden får inte överskridas. Vid överskridande behöver industrin vidta åtgärder för att inte stängas av från det kommunala spillvattennätet. Vi har kontinuerligt kontakt med dessa fem livsmedelsindustrier för att få förståelse för varandras situation.

Vi följer även upp övriga livsmedelshanterande verksamheter. Främst de som förbrukar mer än 1000 kubikmeter vatten per år. Kommunen har bland annat hållit informationsträffar om vikten av fungerande fettavskiljare samt kontroll och rapportering av utsläpp.

Tyngdpunkten i uppströmsarbetet har under 2018/2019 varit att få en förståelse för verksamheternas påverkan på reningsverkets möjligheter att uppfylla gällande krav, på vattnet som släpps ut och slam som ska spridas på åkermark.