Hoppa till huvudinnehåll

Ny på jobbet: Joakim Rosenqvist

Miljöingenjör, Karlshamn Energi

Hej Joakim! Vem är du?
– Jag är anställd som uppströms miljöingenjör med VA- och kretsloppstekniskt högskoleutbildning och ansvarig för Revaq på Karlshamn Energi i Karlshamn. Jag föddes med händerna och fötterna långt ner i myllan där hela min släkthistoria bygger på bönder och jordbrukare. Jag fick tidigt lära mig vikten av att ta vara och utnyttja stallgödsel på ett varsamt sätt och se vilken nytta den gör för jorden vi odlar i. Mitt intresse för odling är också stort och jag förundras ständigt över jordens betydelse för vad som växer och hur det växer och hur jag som odlare förändrar och förbättrar jorden. För mig är det självklart att slam, med dess näringsämnen och organiska innehåll ska återföras till åkermarken där den en gång kom ifrån.

Vad arbetar ni med just nu?
–Just nu pågår ett febrilt arbete med att spåra syreförbrukande material (BOD) och fett. Vi har stora livsmedelsindustrier i kommunen som släpper ut stora mängder BOD som gör att vi har stora utmaningar att rena. Vi vill samtidigt att kommunen ska blomstra affärsmässigt, men det ställs höga krav på reningsverken. Planerna för 2020 läggs också nu och vi kommer att satsa stort på åtgärder och kampanjer för att minska tillförseln av kvicksilver och kadmium.

Största utmaningen med ert arbete?
– Den största utmaningen i Revaq-arbetet är att den administrativa delen tar tid från arbetet i fält. Den administrativa delen är viktig men jag önskar att detta arbete kunde förenklas så att jag har mer tid att förebygga tillförsel av oönskade ämnen i avloppet. En annan stor utmaning är att vi är ett energibolag med flera grenar. Dessa intressen krockar ibland med den ”myndighetsutövning” som jag till stor del utövar mot fastigheter som kanske inte sköter sig.

Varför är det viktigt med ett fungerande kretslopp?
–För mig är det självklar att det som en gång har kommit ur jorden ska tillbaka. Min uppfattning är att har du en levande jord så medför den ett bättre medium som kan hjälpa grödorna att växa med hög avkastning och hålla sig friska utan att man behöver bespruta dem eller tillskottsvattna vid torrperioder.

Det är inte för inte att det inom ”hobbyodlingskretsar” ständigt pratas om ”Feed the soil. Not the plant” Det organiska materialet föder alla de mikroorganismer, svampar och maskar som gör ett otroligt jobb med att bygga jordstrukturer som gör våra fält och åkrar beständigt odlingsbara. Även näringsfattiga gödselmedel är av vikt enligt min mening. Maskar kan förvandla ett löv (som är väldigt näringsfattigt) till ett fantastiskt gödselmedel som kan vara upp till 5ggr så näringsrikt när de passerat masken (via dess tarmflora) än det var innan masken åt upp det. Jag anser att man måste bygga ett kretslopp från grunden och då börjar det med livet i jorden. Sen är det upp till oss att vårda de hjälpredor som finns där på samma sätt som vi gör i ett reningsverk (biosteget).

Den typ av jordbruk som bedrivs idag medför att man tar bort stora volymer organiskt material från åkrarna som ej återförs på grund av att slam anses vara farligt för miljön (i vissa fall är det så) men jag ser alla möjligheter att kunna producera att högkvalitativt slam som kan bidra till att våra åkrar blir beständigt odlingsbara.