Hoppa till huvudinnehåll

Hur går det med utredningen, Folke K Larsson?

Folke K Larsson är huvudsekreterare i ”fosforutredningen”. Eller som den egentligen heter: ”Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam”.

Hur går det för er? 
Vi har en bra utredningsgrupp, med Gunnar Holmgren som ansvarig utredare och Ida Lindblad Hammar, Mats H Johansson och mig i sekretariatet. Intresset för dialog med utredningen har varit stort. Inledningsvis har vi främst arbetat med kunskapsinhämtning och diskussion. Inte minst med expertis från VA-sidan och Svenskt Vatten. Förväntningarna är förstås höga. Samtidigt finns det en betydande beredskap för att något måste ske. Samhället och branschen behöver veta vad som ska gälla på sikt.

Vad gör ni just nu? 
Vi hämtar erfarenheter från andra länders regelverk och systemlösningar, och går igenom tidigare utredningar. En del riktade uppdrag har lagts ut. Svenskt Vatten deltar tillsammans med myndigheter och andra berörda i den expertgrupp som kopplats till arbetet. Utredningen har egentligen flera olika uppgifter att lösa – det gäller dels hur framtidens avloppsslam kan hanteras, men även hur näringsämnen, främst fosfor, kan återvinnas så återföring till kretsloppet blir möjlig. 

Hur viktig är frågan om fosfor? 
Fosfor utgör ett ändligt och därför strategiskt viktigt växtnäringsämne som är helt nödvändigt för produktion av foder och livsmedel. Sverige är i dag starkt beroende av importerade gödselprodukter med fosfor från ett fåtal råfosfatfyndigheter i världen. EU-kommissionen konstaterar också att det finns en långsiktig osäkerhet kring den framtida tillgången på fosfor, fosfatmineral har förts upp på listan över kritiska råmaterial. Eftersom avloppsslam innehåller betydande mängder fosfor finns goda skäl att återvinna detta, så att fosforn kan återföras till kretsloppet. Utredningen ska inventera lämpliga tekniker för detta.

Hur ska vi få till en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam? 
Utmaningarna är främst att få till en vettig avvägning, grundad på vetenskap och samhällsekonomi kring såväl risker som fördelar med olika lösningar. Avloppsslam innehåller resurser som behöver tillvaratas och återföras till kretsloppet. Samtidigt är det angeläget att undvika farliga ämnen, läkemedelsrester, patogener med mera i slammet och sträva mot en giftfri miljö.

Vilken roll spelar teknikutvecklingen? 
Teknikutvecklingen och dess möjligheter skapar i sig dilemman – när och hur ska vi investera i teknik som finns tillgänglig? Utvecklingstakten är snabb. Det gäller att inte skapa låsningar inför framtida utveckling av avloppssystem och avfallshantering.

Återföring av fosfor har utretts flera gånger tidigare. Gör det ditt arbete lättare eller svårare? 
Det är alltid intressant att utreda frågor som hamnat i långbänk, även om det kan vara svårt att på kort tid lösa frågor som stötts och blötts under årtionden. Det finns mycket intressant underlag från tidigare utredningar som vi kommer att ha nytta av.

När kan vi räkna med att få höra vad ni kommit fram till? 
Vi håller dialogen öppen under arbetets gång och hoppas ha kommit betydligt längre i vårt tänkande före sommaren. De slutliga förslagen lämnas till miljöministern i höst.