Hoppa till huvudinnehåll

På tiden att vi tar ett kretsloppskliv

Svenskt Vatten har tagit initiativ till ett nätverk för fosfor och andra avloppsresurser. I december träffades nätverket för första gången.

Varför behövs nätverket, Anders Finnson?

- Reningsverken är avgörande aktörer när det gäller den cirkulära ekonomin och den stora potentialen att återföra framför allt fosfor men också en rad andra makro- och mikronäringsämnen samt mull. Att Revaqcertifiera sig anser vi vara den mest hållbara vägen för att återföra resurser till åkermarken men idag är det bara 25 procent som återförs. I framtiden kanske 15 – 40 procent.

- Det är inte hållbart ur växtnäringssynpunkt att ha kvar dagens situation där övriga 75 procent av slammet går till olika former av anläggningsjord, där i stort sett enbart mullen återanvänds. I många fall kommer bara någon knapp procent av fosforn till nytta i växterna då slammet läggs i tjocka lager och ingen odlad gröda förs bort. Det är här vi kan göra en ordentlig skillnad och ta ett stort kretsloppskliv – genom att göra även dessa 75 % av slamanvändningen långsiktigt hållbar.

- Här behövs olika förbränningstekniker och nya tekniska lösningar för att ta ut fosforn och andra resurser ur askan eller slammet. Det finns flera spännande svenska företag som står i startgroparna för denna utmaning. Med nätverket vill vi skapa möjligheter för Svenskt Vattens medlemmar att träffa dessa företag.

Hur ser du på reningsverkens roll?

- Vi bedömer att reningsverken inom åtminstone några år kommer att få betydligt tuffare krav på bland annat det slam som idag går till anläggningsjord. Därför är det avgörande att våra medlemmar redan idag skaffar sig kunskap om olika handlingsvägar. Det vill vi hjälpa till med i nätverket.

Vad är viktigast för att få ett fungerande kretslopp i Sverige?

- Svenskt Vatten anser att det är helt nödvändigt att regeringen snarast fattar ett beslut gällande den s.k. Fosforförordningen med återföringsmål för fosfor och kväve samt ett regelverk för säkra och hållbara kretslopp. Om inte så sker riskerar vi att stora och viktiga investeringar för hållbar avloppsrening skjuts på framtiden.