Hoppa till huvudinnehåll

”Det kommer krävas mycket mod”

Outotecs anläggningar gör aska av slam. Tekniken används i såväl stora som små och medelstora städer. På Svenskt Vattens nätverksträff talade Outotecs Eric Pott om vikten att vara modig när man jobbar med kretsloppslösningar.

1.  Hur används er teknik?  
För småstäder som samarbetar och medelstora städer har vi utvecklat en anläggning för att torka och förgasa avloppsslam till aska. Till stora städer levererar vi redan idag förbränningsanläggningar för slam. För att sluta kretsloppet har vi sedan ASHDEC som är en teknik för att ta bort tungmetaller och göra fosforn växttillgänglig i askan från förgasnings- eller förbränningsanläggningar.

2.  På Svenskt Vattens nätverksträff i december talade du om att samarbeten och mod är nödvändiga. Hur då? 
De flesta avloppsreningsverk i Sverige är för små för att återföra näringsämnena på annat sätt än spridning av REVAQ-slam på åkermark om det skall göras rationellt och kostnadseffektivt. Genom att samarbeta över kommungränser går det även att implementera andra hållbara lösningar som alternativ till spridning för att sätta näringsämnena i kretslopp till samma kostnad som lokal slamspridning. Det kommer krävas mycket mod för att ge sig in i denna typ av långsiktiga samarbeten och stora investeringar, lite som när investeringar gjordes i sopförbränningsanläggningar för att ersätta de gamla deponierna som fanns utanför varje by.

3. Vilken är den största utmaningen i ert arbete?  
Att ersätta dagens deponilösning med en långsiktigt hållbar lösning, till samma kostnad. För att uppnå det har vi satsat på en extremt energieffektiv torklösning där anläggningen blir självförsörjande av energin som finns i slammet och överskottet kan matas ut till en ångturbin och/eller fjärrvärmenätet.

4. Ni har byggt en pilotanläggning i Skellefteå, vad är nästa steg? 
Att samla ett konsortium med 1-3 slamproducenter, samarbetspartners och finansiärer för att bygga en demonstrationsanläggning i stor skala som kan torka och förgasa 30 000-50 000 ton avvattnat avloppsslam per år.