Hoppa till huvudinnehåll

Årsrapport - Minskat inflöde av farliga ämnen till reningsverk

I Revaqs årsrapport för 2016 framgår att samtliga certifierade verk producerar slam av mycket god kvalitet. En förklaring är att reningsverkens arbete med att identifiera punktkällor såsom fordonstvättar och värmeverk har gett resultat.

Punktkällor utgör nu en minskande andel av belastningen av tungmetaller. En utmaning är mer diffusa källor. Till exempel inläckage av tillskottsvatten och rester från hushållen.

Enligt rapporten är flera reningsverk i dag med och yttrar sig och ställer krav i tillståndsärenden för anslutna verksamheters utsläpp.

- Det är viktigt att reningsverken är tydliga med vad de vad de kan ta emot och därmed rena. Detta både med tanke på påverkan av slamkvalitét, biologiska reningsprocesser i reningsverket och vidare spridning med utgående avloppsvatten ut i sjöar och vattendrag, säger Anna Vestling, Revaq-sekretariatet.

I årsrapporten beskrivs även flera viktiga informationsinsatser.

Information till hushållen är mycket viktigt. Utan kunskap om vad som är möjligt och omöjligt för reningsverken att behandla kan de inte göra aktiva val ute i handeln.

I dag är 42 reningsverk certifierade i Revaq. Senast certifierades Visby reningsverk.

- Vi har i dag inga fler reningsverk som ansökt om certifiering, men vi märker en stor nyfikenhet och ett intresse hos en rad ej certifierade verk. Detta intresse syns tydligt på deltagandet av Revaq-utbildningen.