Skadestånd enl LAV - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Skadestånd enligt vattentjänstlagen

Vattentjänstlagen innehåller uttryckliga skadeståndsregler i 44–49 §§. I 46–47 §§ har man infört den formuleringen som fanns i 1970 års VA-lag:
Har huvudman eller fastighetsägare överskridit sin rätt eller åsidosatt sin skyldighet i förhållande till den andre skall han återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts samt ersätta skadan.”

• Ett skadeståndsansvar oberoende av vållande, dvs. vad som brukar kallas ett strikt eller objektivt ansvar (se bl.a. NJA 1983 s. 209).
• Dock inte rent strikt eller rent objektivt ansvar där skadeståndsansvar följer direkt av att en viss händelse orsakar en skada. En förutsättning för ansvar är att huvudmannen eller fastighetsägaren överskridit sin rätt eller åsidosatt sin skyldighet i förhållande till den andre. Det räcker alltså inte med orsakssamband mellan den skadebringande handlingen (eller underlåtenheten)
och den skada som inträffat utan det krävs också att handlingen (eller underlåtenheten) inneburit att någon skyldighet i VA-förhållandet har åsidosatts för att skadeståndsansvar ska komma ifråga.
• Vållande – vårdslöshet eller försumlighet – krävs inte. Kan det konstateras att en skada orsakats av att en skyldighet i VA-förhållandet åsidosatts, behöver man således inte diskutera om någon vårdslöshet eller försumlighet förekommit.
• Skadeståndsansvaret är lika strängt eller strikt både för huvudmannen och för fastighetsägarna. HD har, bl.a. i det nämnda rättsfallet NJA 1983 s. 209, uttryckt att anledning inte finns att göra skillnad mellan huvudmannens och
fastighetsägarens ansvar.
• Vilka skyldigheter parterna har gentemot varandra bestäms i första hand genom olika bestämmelser i vattentjänstlagen. Dessa bestämmelser har i vissa delar konkretiserats och preciserats i rättspraxis. Också kommunens ytterligare föreskrifter (ABVA) och VA-taxa bestämmer i hög grad innehållet i VA-förhållandet. Åsidosättande av skyldighet från endera partens sida kan också ske genom avtalsbrott, vilket företrädesvis kan komma ifråga då det gäller förhållandet kommun – industriföretag.