Vattenmätare - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Tvister rörande vattenmätare

De frågor man kan tvista om även inom det till synes begränsade området vattenmätare och vattenmätning är otaliga och säkert är det många frågeställningar som ännu inte dykt upp. Några av de vanligaste områdena är:
• Utebliven betalning
• Onormal vattenförbrukning
• Felvisande vattenmätare
• Vattenmätares placering
• Sönderfrusna vattenmätare

Ett antal tvister rörande onormal vattenförbrukning har avgjorts av VA-nämnden. Grundorsaken till tvisten brukar vara att fastighetsägaren hävdar, när mätaren visar onormal förbrukning, att det är mätaren det är fel på. Det förekommer
att så är fallet, men oftast är det fråga om ett dolt läckage vilket det kan vara svårt att övertyga fastighetsägaren om.

VA-nämnden har i dessa fall, vare sig något dolt läckage kunnat konstateras eller inte, i stort sett genomgående beslutat om relativt kraftiga reduceringar av det av huvudmannen debiterade beloppet. Bevekelsegrunden härför kan sägas vara att vattnet inte kommit brukaren till
nytta, att det för VA-verkens del är fråga om marginalkostnader medan det för den enskilde kan anses som betydande belopp.

Dagens mätare och mätmetoder är förhållandevis tillförlitliga, men därmed inte sagt att det inte kan förekomma felaktiga mätare. Regler om de felgränser, som inte får överskridas för att en mätare ska anses vara godkänd, bör finnas i varje kommuns VA-taxa. Dessa regler innebär att varje fastighetsägare, som misstänker mätarfel, har rätt att få mätaren undersökt. Undersökningen ska ske av ackrediterat kontrollorgan.