Överklagandetid till MÖD - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Överklagandetid till MÖD

För avgöranden från mark- och miljödomstolarna gäller en överklagandetid om tre veckor från det att domen eller beslutet meddelades (50 kap. 1 § lagen om mark- och miljödomstolar och 52 kap. 1 § rättegångsbalken och 38 § lagen om domstolsären­den). Statens VA-nämnd var en förvaltningsmyndighet och klagofristen beräknades därför enligt förvaltningslagens regler från den tidpunkt när beslutet delgetts parterna. Detta gäller alltså inte längre. Det är viktigt att uppmärksamma denna förändring.