Förbindelsepunktens läge - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förbindelsepunktens läge

En förbindelsepunkt ska upprättas till varje fastighet och i dess omedelbara närhet, som vanligtvis enligt ABVA är ca 0,5 m utanför fastighetsgräns. Rättspraxis har ansett detta avstånd uppfylla närhetskravet.

Närhetskravet kan inte vara absolut. Om det finns särskilda skäl, så kan huvudmannen frångå denna princip. Besvärliga grund- och terrängförhållanden enligt förarbeten till 1970 års VA-lag utgör sådana särskilda skäl (prop. 1970:118 sid. 142). Anslutning av t.ex. en gemensamhetsanläggning är ett annat exempel då närhetskravet kan frångås.

VA-anläggning ska enligt 10 § vattentjänstlagen ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som från miljö- och hälsoskyddssynpunkt ska tillgodoses. Anläggningen får inte ordnas så att ändamålsenlig bebyggelse försvåras. Tanken är att fastigheternas avlopp normalt ska kunna anslutas med självfall. Undantagsvis får emellertid förbindelsepunkten läggas på sådant djup att viss eller vissa fastigheter inte kan ansluta avloppsinstallationen utan pumpning på fastigheterna.

Förhållanden som motiverar en sådan förläggning är t.ex. att ett utförande av den allmänna anläggningen som tillåter alla fastigheter självfallsanslutning inte är tekniskt genomförbar eller oförsvarlig ur ekonomisk synvinkel (självfallsdjup skulle medföra speciellt höga kostnader).

Huvudmannen torde aldrig kunna åläggas ordna anläggningen så att självfallsanslutning möjliggörs. Om anläggningen däremot skulle bedömas inte uppfylla vattentjänstlagens krav torde åläggande för huvudmannen att bekosta pumpning på fastigheten kunna meddelas.