Tomt i anslutning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Har fastighet i nära anslutning till verksamhetsområdet rätt till allmän VA?

Det finns ingen paragraf eller föreskrifter som ger kommunen en sådan skyldighet men frågan kan trots det inte ges något solklart svar. Frågan om kommunens skyldighet att bygga ut VA-nätet har behandlats i vattentjänstlagens förarbeten och i domstolarnas praxis och svaret beror mycket på de specifika omständigheterna. Generellt föreligger en sådan skyldighet sällan när det endast rör sig om en enstaka fastighet.

Enligt vattentjänstlagen 6 § är kommunen skyldig att utvidga verksamhetsområdet om behövs ”med hänsyn till människor hälsa eller miljön” och om det rör sig om ”ett större sammanhang”. Viss ledning kan hämtas av departementschefens uttalande i prop. 1955:121 (sid 61). Han säger där att ett antal av 20-30 anslutna fastigheter kan tänkas utgöra ett antagbart minimum, som dock bör kunna minskas, om bebyggelsen ligger så samlad, att sanitära synpunkter i högre grad gör sig gällande. Därmed avses det minsta underlag som behövs för en allmän va-anläggning.

Om det endast rör sig om en enda fastighet är det tveksamt om kommunen kan åläggas att utvidga verksamhetsområdet. Det finns dock exempel på rättsfall (se regeringsrättens avgöranden RÅ 1971 not S 54 och RÅ 1967 not I 64) där till och med enstaka fastigheter i närheten av ett befintligt verksamhetsområde ansetts planmässigt och i övrigt ha ett så nära samband med bebyggelsen inom verksamhetsområdet att fastigheternas VA-frågor skulle lösas i det större sammanhanget med den senare bebyggelsen.

Sammanfattningsvis finns ingen regel som ger en enstaka fastighet rätt till allmänt VA endast pga att den ligger nära ett verksamhetsområde. En djupare bedömning får dock göras med hänsyn till de enskilda förutsättningarna.