Större sammanhang - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-frågorna ska ordnas i ett större sammanhang

Ytterligare en förutsättning för kommunens utbyggnadsskyldighet är att VA-frågorna ska ordnas i ett större sammanhang. Det ska således avse mer omfattande åtgärder. Enligt förarbetena till lagen har ett antal av 20-30 anslutna fastigheter ansetts utgöra ett riktvärde. Om bebyggelsen ligger så samlad att sanitära synpunkter i högre grad gör sig gällande kan det räcka med färre fastigheter. Även enstaka fastigheter som har ett planmässigt eller annat samband med en allmän VA-anläggning kan tas med i verksamhetsområdet. Enligt praxis har skyddet för miljön i vissa fall inneburit att även färre fastigheter har ansetts vara ett större sammanhang.