Skyddsintressen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattentjänstlagens skyddsintressen: hälsa och miljö

För att kommunen ska bli skyldig att ordna allmänna vattentjänster krävs att det behöver ordnas vattentjänster i ett "större sammanhang" med hänsyn till lagens skyddsintressen. Skyddsintressena i vattentjänstlagen är dels skyddet för människors hälsa, dels skyddet för miljön.

Skydd av hälsa och miljö

Tidigare var endast skyddet för människors hälsa av betydelse när det inrättades en allmän VA-anläggning. Det är först i och med den nuvarande vattentjänstlagen som skyddet för miljön har blivit ett skyddsintresse. Skyddet för miljön kan därmed numera utgöra skäl för kommunens ansvar att ordna en allmän VA-anläggning. Miljöhänsynen medför att bostadsbebyggelse i större utsträckning kommer att försörjas med allmänna vattentjänster. Miljöhänsynen bör också få betydelse för utbyggnaden av allmänna dagvattenanläggningar.

Hushållsändamål

I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att syftet med vattentjänstlagen är att skydda är människors hälsa och miljön – inte att tillgodose exempelvis industriella anläggningars behov av vattentjänster. Huvudmannen är inte skyldig att tillhandahålla andra tjänster än de som behövs för hushållsändamål. Industrins behov av vattentjänster ska tillgodoses genom industrins egen försorg eller efter särskilt åtagande av huvudmannen.