Ägandet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ägandet av allmän VA-anläggning

Det är endast kommun, kommunalt bolga eller kommunalförbund som kan äga och därmed vara huvudman för en allmän VA-anläggning. Möjligheten för annan än kommun att söka allmänförklaring hos länsstyrelsen är numera borttagen ur vattentjänstlagstiftningen. 

Om kommunen eller kommunerna inte äger den allmänna VA-anläggningen så den/de på annat sätt ha ett rättsligt bestämmande inflytande över den, t ex majoriteten av beslutsmakten i ett kommunalt bolag.

Kommunen kan besluta att överföra huvudmannaskapet till t ex ett kommunalt bolag över vilket kommunen har bestämmande inflytande. 

Kommunen bibehåller alltid makten att besluta om beräkningsgrunderna för VA-taxa, verksamhetsområde och ABVA, oavsett samverkansform (gäller även kommunalförbund). Vid alla former av samverkan mellan kommuner är VA-anläggningen en egen allmän VA-anläggning i varje kommun, oavsett om huvudmannen är gemensam.