Skälig ersättning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Skälig ersättning

När det gäller ersättning enligt 40 § vattentjänstlagen, så är det en vanlig fråga att tvista om. Bestämmelsen anger att en skälig ersättning ska betalas av huvudmannen till fastighetsägaren. I denna innebörd finns formuleringen i 1970 års VA-lag, dvs ”i den mån det är skäligt med hänsyn till anordningens art, ålder och skick, den fördel ägaren får av den allmänna VA-anläggningen och övriga omständigheter”.

Huvudmannen försöker efter denna avvägning göra en bedömning av om det finns något värde kvar i den enskilda anläggningen. I prop 2005/06:78, sid 66, uppges att ”Rätten till ersättning för onyttiga enskilda anordningar beror alltså inte på att ett myndighetsingripande hindrar ett viss nyttjande. Fastighetsägaren har fortfarande kvar äganderätten till anordningarna, men kan på grund av den ordnade allmänna VA-anläggningen anse sig inte längre behöva den egna anläggningen. Ersättningen är en kompensation för detta.