Annan part - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Annan än fastighetsägare som VA-abonnent

Den som först och främst kan bli VA-abonnent är en fastighetsägare inom verksamhetsområdet. Med fastighetsägare jämställs också innehavare av fast egendom
med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande (2 §) och arrendator (4 § ).

En hyresgäst kan bli VA-abonnent om huvudmannen medger detta och reglerar förhållandet med avtal (5 §). Om hyresgäst har godtagits som abonnent, så kan huvudmannen därefter inte söka betalning hos fastighetsägare om hyresgästen
uteblir med betalningen av VA-avgifter. Detta innebär alltså en risk för huvudmannen och är kanske inte att föredra. Fastighetsägaren kan aldrig kräva att hans hyresgäst ska stå som VA-abonnent, detta kan endast ske efter medgivande av huvudmannen.

Huvudmannen kan gå med på att skicka faktura direkt till hyresgästen, för att underlätta administrationen, men måste vara mycket tydlig med att fastighetsägaren fortfarande är den avgiftsskyldige. Tydlighet krävs i t.ex. hur man adresserar fakturan. Om det uppstår en tvist gällande om huvudmannen har godkänt en hyresgäst som abonnent och trots att det saknas skriftligt avtal, så kan VA-nämnden besluta till huvudmannens nackdel beroende på otydlighet
och hur huvudmannens agerande gentemot hyresgästen kan tolkas (se Avgöranden i VA-mål del 2, 3:1).