Särredovisning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kravet på särredovisning

Enligt 50 § vattentjänstlagen ska den allmänna VA- anläggningens verksamhet ha en egen bokföring med särskilt redovisade resultat- och balansräkningar, som kan särskiljas från annan verksamhet som huvudmannen driver. Redovisningen ska ske enligt god redovisningssed och när den är fastställd ska den finnas tillgänglig för fastighetsägarna och andra berörda. 

1970 års VA-lag innehöll inga redovisningsregler utan detta blev kommunernas uppgift att själva välja redovisningsmetod. I praxis har det i prövningar om för högt avgiftsuttag krävts att huvudmannen kan visa inte bara att huvudmannen faktiskt har haft de nödvändiga kostnaderna utan också att dessa kostnader framgår av verksamhetens bokföring. Det senare kravet har ställt till vissa problem
i en del fall där VA-verksamheten drivits i förvaltningsform.

Hur huvudmannen väljer att redovisningstekniskt genomföra särredovisningen har överlämnats till den redovisningspraxis som utvecklas ang. vad som ska anses vara god redovisningssed. Svenskt Vatten har gett ut en publikation/vägledning (P97) till ekonomisk redovisning för VA-branschen.