Användandet av anläggningen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Användandet av anläggningen

Fastighetsägaren skyldigheter vid användandet av anläggningen framgår av 21 § vattentjänstlagen. Användandet kan också regleras genom avtal eller ABVA vilket framgår av 22-23 §§.

Av vattentjänstlagen framgår hur fastighetsägaren inte får använda den allmänna anläggningen, det handlar huvudsakligen om tre förbud.

  1. För det första får inte fastighetsägaren i avloppet släppa ut ”vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet.
  2. För det andra får inte VA-anläggningen användas så ”att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på va-anläggningen och driften av den eller att i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan författning eller avtal”.
  3. För det tredje får användningen inte innebära ”andra olägenheter för huvudmannen eller någon annan”.


Det är således högt ställda krav på fastighetsägaren vid användandet av den allmänna anläggningen. Dessa allmänt hållna bestämmelser behöver dock kompletteras med föreskrifter som mer detaljerat förklarar vad som krävs av fastighetsägaren vid användningen. De allmänna bestämmelserna för användandet av va-anläggningen (ABVA) måste beslutas av kommunfullmäktige, dock bör huvudmannen lämna förslag till föreskrifternas utformning.