Kapitalkostnader - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader består av avskrivningar och räntekostnader. Avskrivningstiden på en anläggning ska avse nyttjandeperioden av anläggningen. Normalt antar vi en nyttjandeperiod när vi aktiverar en anläggningstillgång vilket är när investeringen är klar och tas i bruk. Nyttjandeperioden ska löpande omvärderas efter händelser och kunskap om anläggningstillgången. Det kan bli fråga om förkortning av nyttjandeperioden eller förlängning. Om anläggningstillgången inte längre används blir det aktuellt med nedskrivning. Varje investering bedöms för sig. Det är också aktuellt med s.k. komponentavskrivning där t.ex. ett avloppsreningsverks olika delar, mark, byggnad, maskiner får olika nyttjandeperioder. Läs mer om komponentavskrivning här. Svenskt vatten utveckling har tagit fram rapport som diskuterar avskrivningstider för ledningsnät och som förordar en förlängning med hänsyn till den faktiska nyttjandeperioden.

Ränta för lånat kapital (obs ej detsamma som bokfört värde på anläggningstillgångarna) är en nödvändig kostnad för VA-kollektivet. Räntesatsen ska vara den faktiska eller en intern ränta som ”mot­svarar ett genomsnitt av räntorna på kommunens totala långfristiga låneskuld”, proposition 2005/06:78, sid 87.