Avskrivning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Avskrivning

När en tillgång anskaffas uppstår en utgift, men kostnaden uppkommer först när tillgången minskar i värde beroende på förslitning. Förslitningen skall representeras i resultaträkningen genom s.k. avskrivningskostnader. 

Avskrivningar är en systematisk fördelning av åtgärdens anskaffningsvärde över det antal år som anläggningen bedöms användas, den s.k. nyttjandeperioden  – se RKR, REK 11.4 och BFNAR 2012:1, Kap. 17.12.

Det finns olika metoder att göra avskrivningar på och målet är att metoden skall spegla hur tillgången förslits. Inom kommun- och vatten och avloppssektorn är linjär avskrivning den helt dominerande metoden, men fler metoder kan förekomma (se skriften Avskrivningar). Linjär avskrivning innebär att tillgången i nominella termer skrivs av med lika stora belopp varje år.