Juridiska aspekter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Juridiska aspekter

Det finns många juridiska svårigheter när det gäller exploatering.

Genomförande

Ett område handlar om på vilket sätt man kan genomföra exploateringsprojekt. Huvudprincipen är idag, enligt rådande tolkning av LOU, att kommunen (VA-huvudmannen) ansvarar för och handlar upp entreprenader i konkurrens, dvs. det är kommunen som ska se till att va-anläggningarna kommer på plats. Fördelen är att huvudmannen får god kontroll på vad som byggs och när samt vad det kostar.  

Tidigare byggde ofta exploatörer ut anläggningarna och lämnade över dem till kommunen. Det finns de som argumenterar för att de s.k. exploatörsparagraferna 6 kapitlet i plan- och bygglagen fortfarande gör detta möjligt. Fördelen med denna ansats är att exploatören kan samordna arbetet vilket kan leda till en effektivare process och en bättre samordning samt att entreprenören står för finansieringen.

Anläggningsavgiften vi exploatering av kommunal mark

En fråga som ibland diskuteras mellan kommunen och VA-huvudmannen är om huvudmannen fakturera avgiften om inte kommunen sålt vidare tomterna. Huvudtolkningen av den 24 § i vattentjänstlagen, där det står att avgiftsskyldighet föreligger om den obebyggda marken enligt detaljplan är avsedd för bebyggelse, torde vara att VA-huvudmannen har rätt att fakturera kommunen när en anslutning är upprättad.   

Avtalsfrihet

Det går att förhandla med exploatörer om andra ersättningar och principer för finansiering vid utbyggnad av va-systemet. Det får dock inte drabba avgiftskollektivet (VA) eller strida mot andra kommunrättsliga principer. I grunder råder dock avtalsfrihet.

Nödvändiga kostnader

VA-verksamheten regleras av självkostnadsprincipen (§ 30, vattentjänstlagen), vilket innebär att endast nödvändiga kostnader utifrån abonnentkollektivets perspektiv får ligga till grund för avgifterna. Ur huvudmannens perspektiv kan det därför vara viktigt att tillsammans med kommunen komma överrens om hur man ska hantera frågor som kan leda till fördyrningar. Till exempel:

  • Nedlagda utgifter kopplat till exploatering som inte leder till anslutningen eller bli kraftigt försenade.
  • Huruvida detaljplanekostnader ska belasta VA.
  • Onormalt höga utgifter för arkitektonisk utformning, rivning, arkeologi och miljösanering.

Det finns inga självklara svar, men frågan om nödvändiga kostnader är viktig att analysera kopplat till exploatering då kommunens tidpunkt och tillvägagångssätt för att exploatera påverkar exploateringsekonomin.