SVU-frukostseminarium: tema – lustgasmätningar vid avloppsreningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-frukostseminarium: tema – lustgasmätningar vid avloppsreningsverk

Lustgasutsläpp från kväverening har sedan länge identifierats som den viktigaste källan till avloppsreningsverkens klimatpåverkan. Ändå görs relativt få mätningar av lustgas vid svenska avloppsreningsverk. Det finns inga tydliga krav på mätningar och inte heller några enkla mätmetoder. Online 13 augusti via Teams.

En nyligen publicerad SVU-rapport fokuserar på två nya robusta och relativt billiga mättekniker som i framtiden kan ge enklare och kontinuerlig mätning av lustgasemissioner. Rapporten redovisar också lustgasmätningar som gjorts i en pilot- och en fullskaleanläggning för att kvantifiera lustgasutsläpp från biologiska reningsprocesser i kallt klimat med och utan kväverening.

I detta seminarium presenteras utvalda resultat och slutsatser från ett genomfört SVU-projekt med frågeställning: ”Hur ska utsläpp av växthusgaser från avloppssystem mätas?” I en efterföljande paneldiskussion kommer experter från VA-branschen med praktiska erfarenheter inom teknikområdet att belysa utmaningar, möjligheter och begränsningar med dagens tillgängliga tekniska lösningar (t.ex. tillgängliga mätningsinstrument, modelleringsverktyg, jämförbarhet av olika mätmetoder, framtagande av adaptiva driftstrategier etc.).

Datum: 13 augusti 2024
Tid: 09.15-10.00
Online (Teams)

Föreläsare: Christian Baresel, Svenska Miljöinstitutet IVL AB (ansvarig projektledare och författare till SVU-rapport 2024-06:”Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid  avloppsreningsverk- Vid behandling av kallt avloppsvatten och vid avsaknad av kväverening” )

Paneldeltagare:
Sara Ekström, VA SYD
Kristina Stark Fujii, Stockholm Vatten och Avfall
Stefan Berg, Syvab

Läs mer och anmäl dig här.