Hoppa till huvudinnehåll

Vattenstämman 11 maj

Vattenstämman 2016 gick av stapeln 10–11 maj på Svenska Mässan i Göteborg. Här finns konferensdokumentation från andra dagen.

Där tekniken möter forskningen – Teknikforskning för bättre dricksvatten

Inledning DRICKS-programmet
Thomas Pettersson, Chalmers

Utmaningar och möjligheter med membranteknik
Alexander Keucken, VIVAB

Utmaningar med lukt- och smakproblem
David Andersson, Västvatten 

Onlinemätning av mikrobiologisk påverkan i råvatten, beredning och ledningsnät 
Johanna Hilding, Trollhättan Energi

Water JPI – Europas viktigaste forskningsprogram för vatten Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten

EU styr och verkligheten rår
Värt att behålla och förbättra
Peter Sörngård, Svenskt Vatten

Vattenförvaltning från ett reningsverks perspektiv
Jan Mattson, Gryaab

Vad är bra och vad kan behöva ses över
Anneli Harlén, Havs- och vattenmyndigheten 

Fungerar ramdirektivets mål om ekologisk status i ett förändrat klimat
Mats Lindegarth, Göteborgs Universitet

Varför varierar VA taxan?
Magnus Montelius, Svenskt Vatten

Det systematiska säkerhetsarbetet – från standarder till praktik
Systematisk säkerhetsarbete - från standarder till praktik
Omar Harrami, MSB

Risk- och kontinuitetshantering i vår vardag
Johan Holmberg, VA SYD

Samhällsansvar och social hållbarhet – VA-verksamheters möjlighet till påverkan

Vattnet i den hållbara kommunen
Staffan Söderberg, AMAP Sustainability

CSR – ISO 26000 – HÅLLBARHET
Tomas Bolmqvist, Vakin

Hållbart vatten – Sveriges roll i världen
Karin Glaumann, SWH/SIWI

Hur kan jag lyfta vattenfrågan i min kommunpolitik?
Björn Sundin, Kommunalråd Örebro
Veronica Kerr, Styrelseledamot Umeva/VAKIN Sven Nilsson, ordförande tekniska nämnden Kristianstad Peter Sörngård, Svenskt Vatten

Cirkulär ekonomi i praktiken: Regeringsuppdrag fosfor
Om EU:s paket om den cirkulära ekonomin ur VA-perspektiv + uppdatering regeringsuppdrag fosfor
Anders Finnson, Svenskt Vatten

Cirkulär ekonomi ur Tekniska Verkens perspektiv
Anna Lövsén, Tekniska Verken Linköping

Cirkulär ekonomi roterar kring Nordens snurrigaste reningsverk
Ann Mattsson, Gryaab Göteborg

Aktuella VA-juridiska rättsfall
Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten

Hur fångar vi upp nyanlända med VA-kompetens?
Jobbsprånget
Eva Glaumann, IVA

Hur fånga upp nyanlända med rätt kompetens
Conny Larsson, KFS

Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer
Maria Sigroth, Göteborgsregionens kommunalförbund

Så sätter vi VA-frågorna på agendan
från kriskommunikation till proaktivitet 
Hur hanteras att man fått PFAS i vattentäkten och hur arbetar man långsiktigt med en förtroendefull kommunikation till Uppsalaborna.
Teresa Frykman, kommunikationschef Uppsala Vatten

I somras hade man problem med bakterier i vattnet i Everöd. Kokrå- det behölls i flera veckor och tärde på tålamodet hos konsumenterna.
Inger Hansson, VA-chef Kristianstads kommun

Malmö drabbades av ett extremt skyfall sommaren 2014. Hur hanterades kommunikationen i krissituationen och vilken kommunikation behöver fortsätta.
Linda Jonasson Häll, kommunikatör VA SYD 

Så minskar vi läkemedelsrester i våra vattendrag
Regeringsuppdrag om avancerad rening av läkemedelsrester Karin Klingspor, Naturvårdsverket

Slutsatserna från MistraPharma – Sveriges största FoU-projekt om läkemedel och miljön Joakim Larsson, Göteborgs Universitet

Klarar vi vattendirektivet – kan vi lösa det uppströms? Anders Finnson, Svenskt Vatten

Avancerad rening för läkemedelsrester – erfarenheter från pågående HaV-projekt Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten 

Hållbar dagvattenhantering på kommunnivå
Komplicerad ansvarsfördelning för dagvatten
Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten

Så här hanterar vi organisatoriskt dagvattenfrågan i Norrköping
Maria Rothman, Projektledare klimat och dagvatten, Tekniska kontoret, Norrköpings kommun

Malmös skyfallsplan – arbetets organisation och resultat.
Tim Delshammar, Gatukontoret, Malmö Stad

Framtidens vattenförsörjning – en regional fråga
Göteborgsregionens regionala vattenförsörjningsplan. Lena Blom Kretslopp och vatten Göteborg Stad

Skånes regionala vattenförsörjningsplan. Anna-Karin Rasmussen Länsstyrelsen Skåne 

Tillståndet i VA-Sverige
Anne Adrup, Svenskt Vatten 
Magnus Montelius, Svenskt Vatten

Miljöpolitik på riktigt – från rening till restprodukt och biogas
Framtiden finns i H+ Magnus Jälminger (M), styrelseordförande NSVA 

Hur arbetar vi för att klara nästa skyfall? Carina Svensson (S) ordförande i VA SYDs förbundsstyrelse

Vår resa med biogas Ola Burström (S), ordförande i tekniska nämnden, Skellefteå 

Våra kretslopp och vatten – perspektiv och avvägningar
Jöran Fagerlund (V) ordförande i Kretslopp och vattennämnden Göteborg 
Claes Johansson (M) andre vice ordförande i Kretslopp och vattennämnden, Göteborg och andre vice ordförande i Gryaab AB