Hoppa till huvudinnehåll

FoI-konferens dagvatten, dokumentation 30/11

Svenskt Vattens arbete för hållbar dagvattenhantering
Anna Linusson, VD Svenskt Vatten

Vad är det Klimatanpassningsutredningen ska svara på? Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten

Kunskapsöversikt – föroreningar dagvatten
Maria Viklander, Luleå tekniska universitet

Vilken teknik fungerar för att ta bort föroreningar från dagvatten?
Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet

Dagvatten – transportmedel för mikroplaster
Mikael Olshammar, IVL Svenska Miljöinstitutet

Uppdrag: skyfall
Anna Eronn, Jonas Olsson, SMHI

Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering– erfarenheter från Augustenborg i Malmö
Salar Haghighatafshar & Johanna Sörensen, Lunds universitet, Maria Roldin, DHI

Stadens hårdgjorda ytor – En stor möjlighet för skyfallshantering
Björn Schouenborg, CBI

Multifunktionella dagvattenlösningar i täta och biodiversa städer
Ann-Mari Fransson, SLU

GrönNano – grön infrastruktur och avancerad reningsteknik för hållbara dagvattenlösningar
Maria Viklander & Annelie Hedström, Luleå tekniska universitet

Planerings- och beslutsprocesser för hållbar dagvattenhantering
Mattias Hjerpe, Linköpings universitet

Klimatförändringar och städers vatten: Samhällsbyggnadens återkomst?
Robert Jonsson, Linköpings universitet

Dagvattentaxan som styrmedel för att minska framtida miljöpåverkan och översvämningsrisker
Maria Eklund, Vatten & Miljöbyrån

Kostnads-nyttoanalys av hållbar dagvattenhantering
Marika Karras & Kari Ella Read
(Peter Stahres Stipendium)