Hoppa till huvudinnehåll

Material från konferensen

Här hittar du presentationerna från Dricksvattenkonferensen 2018.

Tisdag 23 oktober 

Nyheter lagstiftning, direktiv, föreskrifter och myndighetsstöd 

Inledning – Välkommen till Västerås
Staffan Jansson, ordförande Mälarenergi AB Västerås

Vad hände med dricksvattenutredningens förslag?
Peter Sörngård, Svenskt Vatten

Nationellt dricksvattenråd ska stärka arbetet med att skydda dricksvattnet
Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket

VAKA-gruppen för stöd vid problem med dricksvattenförsörjningen – nuläge och framtid
Christina Nordensten, Livsmedelsverket

Vattenmyndigheterna och åtgärdsprogrammens betydelse för dricksvattnet
Mats Wallin, Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Handbok för tillämpad klimatanpassning av dricksvatten
Pär Aleljung, Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets guide för nödvattenplanering
Christina Nordensten, Livsmedelsverket och Per-Anders Bergman, Karlstad kommun

Spår 1. Vattenskyddsområden

Hjälp och stöd i arbetet med vattenskydd och vattendomar
Magnus Svensson, Länsstyrelsen Västmanland

Ersättning i samband med inrättande av vattenskyddsområde
Clara Lidberg, Svenskt Vatten

Motorbana i vattenskyddsområdet – hur säkerställs vattenskyddet?
Göran Vikergård och Sandra Burman, Mälarenergi

Arbetet med Stångåns vattenskyddsområde
Rebecka Helmers, Tekniska Verken i Linköping

Spår 2. Dricksvattenberedning 

Aktivt kol som kemisk barriär
Stephan Köhler, Sveriges lantbruksuniversitet/Norrvatten

Dricksvattenberedning med nya reningstekniker – resultat från en pilotstudie
Elin Lavonen, Norrvatten

Erfarenheter från undersökningar av konstgjord infiltration i Uppsala
Philip McCleaf, Uppsala Vatten och Avfall

Driftsoptimering av kemisk fällning ger en stabil hög kvalitet årets alla dagar
Tobias Persson, Sydvatten

Spår 3. Distribution

Smarta system för att hitta odebiterat vatten i Västerås
Martin Lindström, Mälarenergi

Biofilmens funktion och korrelation med dricksvattenkvalitén – betydelsen för vattenkonsumenterna i Varberg
Alexander Keucken och Caroline Schleich, VIVAB

Material i kontakt med dricksvatten i kommunala anläggningar – utveckling av system för typgodkännande
Dinko Lukes, RISE 

Strategier för att få godkänt vatten vid idrifttagande av nya vattenledningar
David Andersson, Västvatten


Onsdag 24 oktober

Spår 1. Åtgärder mot oönskade ämnen i dricksvatten

Forskningsstation Bolmen ger ökad kunskap om påverkan på Skånes viktigaste vattentäkt
Britt-Marie Pott (Linda Parkefelt), Sydvatten

SafeDrink och planer för ett Nationellt kompetenscentrum kemiska risker
Karin Wiberg, Sveriges lantbruksuniversitet

Kunskapssammanställning om hälsorisker av plast i dricksvatten
Kettil Svensson, Livsmedelsverket

Hur bra är svenska vattenverk på att ta bort oönskade ämnen och organismer?
Rikard Dryselius, Livsmedelsverket

Spår 2. Strategier för att säkerställa tillgången på dricksvatten

Förebyggande arbete för att motverka vattenbrist
Susanna Hogdin, Havs- och vattenmyndigheten

Lösning på vattensituationen på Gotland
Magnus Hallberg, Region Gotland

Stockholms framtida dricksvattenförsörjning – hur klara befolkningsökningen?
Johanna Blomberg, Stockholm Vatten och Avfall

Säkerställande av leveranskapacitet vid större industrietableringar
Petra Viklund, Luleå kommun

Spår 1. Långsiktigt strategiskt arbete och regional samverkan för dricksvattenförsörjning

Regionala vattenförsörjningsplaner: syfte, innehåll och status
Anna-Karin Rasmussen, Havs- och vattenmyndigheten

Fungerande regionalt samarbete - exempel Vätternvatten till kommuner i Närke
Lars Ferbe, Örebro kommun

Regionalt samarbete i västra Mälardalen
Ann-Charlotte Duvkär, VA-chef Västerås

Beslutsstöd vid utvärdering av alternativ för regional dricksvattenförsörjning
Karin Sjöstrand, RISE/Chalmers (DRICKS)

Spår 2. Säkert dricksvatten

Regelverk och myndighetsstöd för ökad informationssäkerhet inom dricksvattenförsörjningen
Anders Östgaard, Livsmedelsverket

Säkerhetshandbok för dricksvattenproducenter
Bertil Johansson för Svenskt Vatten

Åtgärder för hög säkerhetsnivå för dricksvattenförsörjningen – exempel från Göteborg
Helena Hallagård, Kretslopp och vatten Göteborgs stad

Sydvattens arbete med säkerhet i praktiken
Fedja Rustempasic, Sydvatten

Gemensam avslutning 

Provtagningen utan spolning, hur ska det fungera? 
Christer Johansson, Livsmedelsverket

Individers förståelse av risker med dricksvattnet
Elin Montelius, Mittuniversitet

Hur ser vattenanvändning ut och hur varierar den över tid?
Hans Hammarlund, Tyréns