Hoppa till huvudinnehåll

Nordiska fosforkonferensen 27-28 oktober i Malmö - Revaq utsett till ”A EU success story”

Den 27-28 oktober hölls den första nordiska fosforkonferensen i Malmö. Konferensen är ett resultat av ett samarbete mellan de tre nordiska avfalls- och avloppsorganisationerna.

Konferensen inleddes med en övergripande del om hur situationen ser ut när det gäller fosforfrågan i Norden. Snabbt konstaterades det att skillnaderna mellan de nordiska länderna är stora, vilket delvis beror på hur lagstiftningen ser ut, dels på hur jordbruket och djurhållningen ser ut. Norge har t.ex. en stor mängd restavfall från fiskindustrin som innehåller näringsämnen medan Danmark har mycket gödsel från grisuppfödning. Danmark har som mål att återföra 80% av fosforn från avloppsslam 2018. I Norge är man tydlig med att andra näringsämnen faktiskt kan vara viktigare än fosfor i vissa avseenden. Den här skillnaden var också något som togs upp av representanter för respektive lands miljömyndighet. Man ska också komma ihåg att förlusterna av fosfor i hela kedjan från malmbrytning till den konsumerade maten uppgår till ca 80%.

Även generella råd kring fosforfrågan och goda exempel togs upp – en mycket viktig aspekt är att man faktiskt minskar mängden matavfall, både i tillverknings- och konsumtionsledet. Det handlar främst om att inte slänga mat som går att äta, välja vegetarisk kost och konsumera sådant som ratats pga. defekter i färg och form. Revaq nämndes också flera gånger som ett synnerligen framgångsrikt exempel på hur man får ett renare slam.

Chris Thornton från European Sustainable Phosphorus Platform, ESPP framhöll Revaq - tillsammans med några andra metoder - som en ”EU success story”.

EU håller på att skriva om regelverket kring gödningsmedel och man hoppas att vara klar under 2018. En viktig aspekt är att ett gödningsmedel ska kunna placeras på hela den inre marknaden om det är godkänt i ett land. Nationell lagstiftning ska dock kunna finnas kvar!

Dock är de föreslagna gränsvärdena för kadmium-fosforkvoterna betydligt högre än vad som är tillåtet enligt Revaq – 60 mg Cd/kg P2O5 som sänks till 20 mg Cd/kg P2O5 efter 12 år (motsvaras av 138 resp 46 mg Cd/kg P). Slam är dock helt exkluderat i den här versionen.