Hoppa till huvudinnehåll

Rörnät & klimat

Här hittar du en sammanställning av alla rapporter inom rörnät och klimatområdet. Du kan ladda ner dem direkt från vår webbplats eller vår webbshop. Rapporter äldre än 2008 hittar du i vår rapportdatabas.

Snart bara digitala SVU-rapporter – passa på att fynda tryckt version

Svenskt Vatten kommer i framtiden inte att tillhandahålla tryckta SVU-rapporter, men det finns fortfarande äldre SVU-rapporter i lager som nu går att beställa utan kostnad. 
Tryckta SVU-rapporter beställs via Vattenbokhandeln

2020 

2020-01Simulerade effekter av trög avvattning, Mathias von Scherling RISE, Gilbert Svensson Vattenforum, Helene Sörelius RISE (2020-03-18)
Hållbar dagvattenhantering i form av fördröjning av regnvattenflöden – trög avvattning − blir allt vanligare samtidigt som det inte är helt klart vilken effekt som åtgärderna faktiskt ger. Studien har testat modelleringsverktyg för trög avvattning, simulerat effekter i ledningsnätsmodeller från Göteborg och Karlstad, samt dragit slutsatser om olika åtgärders effekter och vilka mått som bör användas.

2019

2019-22Kartläggning av certifieringskrav för betongrör, Fredrik Johansson och Johan Brunsten, Kretslopp och Vatten, Elisabeth Helsing och Ida Gabrielsson, Rise (20191125)
Beställarna av betongrör för vatten och avlopp måste kunna känna sig trygga med certifierade betongprodukter och veta att de uppfyller kraven som har ställts i upphandlingen. Det har visat sig att så inte alltid är fallet. Projektet har undersökt standardisering och certifieringskrav. Rapporten ger förslag på förbättringar i hela processen − från standarder, certifiering och projekteringsanvisningar till förbättringar hos tillverkarna.

2019-19Framtidens certifiering av plastprodukter för VA – förundersökning, Love Pallon, Jonas Engblom – RISE Research Institutes of Sweden, Carl-Johan Högberg – Swerea KIMAB AB, Kenth Olsson – Stockholm Vatten och Avfall (20191001)
Hur ska certifieringen av plastprodukter för VA-branschen se ut i framtiden? Kan kvalitetsfrågorna för VA-ledningarna lösas genom att ledningsägarna engagerar sig mer i det nuvarande certifieringssystemet Nordic Poly Mark? Eller behövs det en helt ny certifiering – kanske baserad på utländska standarder? Rapporten redovisar en förundersökning. Förslag och slutsatser är författarnas egna och sammanfaller inte nödvändigtvis med Svenskt Vattens ståndpunkter. 

2019-17Vattenförluster från ledningsnätet – beräkningsverktyg för en hållbar nivå, Annika Malm, Linnéa Axell, RISE Research Institutes of Sweden, Gilbert Svensson, Vattenforum, Jon Røstum, Powel AS (20190905) 
Sverige har relativt stora vattenförluster från dricksvattennätet. Internationellt har det utarbetats metoder för beräkning av den samhällsekonomiskt hållbara nivån för vattenförluster. Projektet har anpassat dessa metoder för svenska förhållanden. I rapporten presenteras ett beräkningsverktyg som kan användas för att beräkna den hållbara nivån för vattenförluster i varje kommun

2019-16Reparationsmetoder för betongkonstruktioner i vattenverk, Mikael Jacobsson, Åsa Laurell Lyne och Alexander Herlin (20190904)
Inom en snar framtid kommer omfattande renoveringar av betongkonstruktioner att behöva göras på många vattenverk. Det är viktigt att reparationerna utförs så att de håller över tid. Projektet har identifi erat, kartlagt och utvärderat de cementbaserade material och metoder som bör användas vid reparation av betongkonstruktioner i vattenverk

2019-15Underhållsplanering för betongkonstruktioner i vattenverk, Mikael Jacobsson, Johan Yngvesson, Adam Persson, Gabriel Johansson och Alexander Herlin (20190904)
Genom att upprätta och följa en underhållsplan kan ett vattenverk skaffa sig kontroll över sina betongkonstruktioner så att underhållet kan baseras på fakta. En underhållsplan beskriver konstruktionens status, vad som behöver göras, när det ska göras och vem som är ansvarig. Konstruktionens återstående livslängd kan beräknas, och rätt åtgärder kan sättas in vid rätt tidpunkt med rätt material och metoder.

2019-10Rapportering till VA-databaser vid driftstörningar − med förslag till kodlista, Mathias von Scherling, Annika Malm, Helene Sörelius RISE, (20190624)
Driftstörningar inom VA-verksamheten ska rapporteras till en VA-databas och dokumenteras. Dokumentationen innehåller vital information för VA-organisationen som ska planera underhåll och förnyelse samt följa upp sin verksamhet. Därför är det viktigt att rapporteringen utförs konsekvent och korrekt. Hittills har rapporteringen av driftstörningsdata skett på olika sätt till olika databaser. Rapporten innehåller förslag för en mer enhetlig rapportering, förslag till en kodlista med definitioner samt en beskrivning av arbetsflödet.

C_VerksamhetsberattelseDagNat2018Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2018, (20190105). 
Dag&Nät ingår i SVU:s satsning på forskningsprogram och är ett kompetensnätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet som initierar och genomför behovsbaserad forskning och utveckling inom områdena dagvattenkvalitet, dagvattensystem och ledningsnät. Denna rapport ger en överblick över Dag&Näts verksamhet år 2018.

2019-08Livslängdsbedömning av rörtätningar av termoplastisk elastomer, Jan Henrik Sällström, Anders Höije, RISE Pipe Centre (20190430). 
Hur snabbt sker nedbrytningen av tätningsringar av olika material i rörfogar i marken? Vid experiment med accelererad åldring visade sig undersökta EPDM-gummi och termoplastiska polymerer ha mycket bra skydd mot nedbrytning i en torr miljö med tillgång på syre. I denna miljö kan man förvänta sig att materialen inte bryts ner under en önskad livslängd hos rörsystemet på 150 år. Projektet har inte kunnat fastställa några nya krav på tätningsringar.

2019-07Framtidens smarta VA-ledningsnät – lägesrapport, Annika Malm, Helena Mårtensson och Katrin Persson, RISE Research Institutes of Sweden (20190410).
Digital teknik ökar VA-sektorns möjligheter att optimera driften i realtid och ta mer välgrundade beslut kring förnyelse och underhåll av ledningsnäten. Det finns i stort sett inga begränsningar i hur mycket vi kan mäta och analysera, men det kostar pengar och tar tid. Vilka mätdata och analyser ger mest användbar information? Rapporten ger en lägesrapport över de möjligheter och hinder som finns för att ny teknik ska bli användbar i VA-ledningsnäten.

2019-03Väderradarteknik inom VA-området – test av metodik, Nicholas South, Lisa Olsson, Henrik Aspegren och Anna Marmbrandt, VA SYD, Hossein Hashemi, Rolf Larsson, Ronny Berndtsson, Seyyed Hasan Hosseini, Rajib Das och Andreas Persson, Lunds tekniska högskola/Lunds Universitet och Jonas Olsson, SMHI (20190220).
Under sommaren 2018 gjordes försök med X-bandsteknik på Dalby vattentorn i Lunds kommun – ett pilotprojekt som är det svenska startskottet för användning av väderradar inom VA-området. Rapporten redovisar en litteraturstudie av tekniken. Den jämför uppmätta regndata mellan radaranläggningen och stationära regnmätare, gör en analys av flödes- och bräddmätning i avloppssystem vid några regntillfällen, och ger förslag på praktiska tillämpningar av X-bandstekniken.

2018 

2018-10Framtidens hållbara va-ledningssystem, Helena Mårtensson, RISE Urban Water Management, Annika Malm, RISE Urban Water Management, Bror Sederholm, Swerea Kimab, Jan Henrik Sällström, RISE Rörcentrum, Jan Trägårdh, RISE CBI (20180817)
Rapporten sammanställer de faktorer som har störst betydelse för VA-ledningssystemens livslängd och de forsknings- och utvecklingsbehov som finns för att befintliga och framtida system ska hålla i minst 100–150 år. Forskningsbehoven är stora och en prioritering av de viktigaste forskningsbehoven har gjorts.

C_SVOA_180312, Hydrologisk dimensionering av buffertmagasin för dagvatten, Joakim Pramsten, Stockholm Vatten och Avfall (20180628). Se även Excel-filen som medföljer som bilaga till rapporten (ny version 25/9). 
Rapporten redogör för en dimensioneringsmetodik för buffertmagasin för dagvatten. Buffertmagasin definieras i detta sammanhang som magasin vilka syftar till att fördröja momentana dagvattenflöden och fördela ut dem i tiden, så att en given andel av den totala årsavrinningen kan omhändertas och behandlas i efterföljande anläggningssteg. Rapporten har tagits fram av Stockholm Vatten och Avfall, men distribueras även via Svenskt Vatten Utveckling.

C_Regnintensitet_forandrat_klimat_SverigeRegnintensitet i ett förändrat klimat i Sverige med data tillgängliga för användare, Claes Hernebring, DHI ; Bengt Dahlström, Ombros; Erik Kjellström, SMHI (20180504)
Rapporten beskriver bakgrund och uppbyggnad av en hemsida, där användaren kan botanisera i möjlig framtida utveckling av förekomsten av häftiga regn i Sverige. Innehållet bygger på scenario-resultat från SMHI:s regionala klimatmodell RCA4 och matematiska samband mellan klimatprediktorer från modellen och extremregnsstatistik baserad på observationer från orter spridda över Europa

2017

C_Verksamhetsberattelse_DagNat_2017, Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2017, Maria Viklander (20180320)
Dag&Nät ingår i SVU:s satsning på forskningsprogram och är ett kompetensnätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet som initierar och genomför behovsbaserad forskning och utveckling inom områdena dagvattenkvalitet, dagvattensystem och ledningsnät. Denna rapport ger en överblick över Dag&Näts verksamhet år 2017.

2017-18, 25 kommunala dagvattendammar i Sverige – hur fungerar de?, Godecke Blecken, Ahmed Al-Rubaei, Maria Viklander, Jiri Marsalek (20170908)
Rapporten presenterar en studie av 25 kommunala dagvattendammar i fem svenska kommuner. Den ger rekommendationer för design, drift och underhåll. Dammarnas långsiktiga funktion är beroende av att designen är lämplig och att dammarna enkelt kan inspekteras så att problem kan upptäckas och rättas till på ett tidigt stadium.

2017-16, Omfattning av bräddning i svenska kommuner, Cecilia Wennberg, Hanna Nordlander, Claes Hernebring (20170706)
Vatten som bräddar från avloppsledningsnätet kan innebära risk för smittspridning i badvatten och dricksvattentäkter. Rapporten sammanställer statistik för bräddningar i några svenska kommuner och beskriver en metodik för att bedöma bräddningarnas påverkan på recipienten. Syftet är att ge underlag för åtgärdsstrategier som bygger på riskbedömning.

C_DagoNatLTU2016VB, Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2016, Maria Viklander (20170704)
Dag&Nät ingår i Svenskt Vatten Utvecklings satsning på högskoleprogram och utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Rapporten ger en överblick över Dag&Näts verksamhet 2016.

2017-13, Privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten – så långa är de, Emma Lundin, Annika Malm, Gilbert Svensson (20170703)
Längden av Sveriges privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten har nu beräknats. Den del av VA-näten som ägs privat är betydande. Ansvaret för drift, underhåll och förnyelse av de privata serviserna ligger på respektive fastighetsägare. Även längden av de allmänna servisledningarna har beräknats.

C_VA-teknikSodra2016-06, The impact of infiltration and inflow on wastewater treatment plants, Gerly Hey, Karin Jönsson, Ann Mattsson (20170622)
Av litteraturstudien framgår att tillskottsvatten är ett problem för drift, ekonomi och reningsresultat för många reningsverk men att kvantifieringen och regleringen varierar. I fallstudien, där 11 svenska reningsverk ingår, var medianflödet 250-500 l/P/d medan 99-percentilen för flödet varierade mellan 500 och 1500 l/P/d mellan reningsverken.

2017-12, Att definiera normaldagvatten – förslag och resonemang, Jane Hjelmqvist, Emma Sjögren, Godecke-Tobias Blecken, Helene Österlund, Anders Rydberg, Anna Hassel (20170619)
Utifrån lagstiftningens ramar har förslag till begränsning av VA-huvudmannens skyldighet att hantera enbart normaldagvatten tagits fram. Definition av normaldagvatten kvantitet föreslås utformas som en normal andel hårdgjord yta för olika bostadsbebyggelsetyper, medan normaldagvatten kvalitet utgår från det förväntade innehållet av de vanligaste föroreningarna.

2017-04, Källsorterande system för spillvatten och matavfall – erfarenheter, implementering, ekonomi och samhällsnytta, Erik Kärrman, Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson, Marinette Hagman, Sofia Dahl (20170331)
Att införa källsorterande system kan vara ett sätt att klara framtidens skarpare krav på utsläpp till recipient och kretslopp av växtnäringsämnen. Syftet med detta projekt var att stötta svenska VA-aktörer som överväger införande av källsorterande system genom att 1) sammanställa befintliga erfarenheter från planering, beslutsfattande och införande av källsorterande system, 2) genomföra en ekonomisk analys med avseende på kostnader och samhällsnytta, samt 3) belysa centrala planerings- och implementeringsfrågor. 

2017-03, Beredskapsplanering för skyfall, Mattias Salomonsson, Marie Larsson, Sara Karlsson, Håkan Alexandersson, Mats Andreasson (20170217)
Denna rapport beskriver hur effekterna av skyfall kan minimeras genom utarbetande av en beredskapsplan. Metoden baseras på en genomförd skyfallskartering i GIS för kartläggning av riskerna, samt en kostnads- nyttoanalys för prioritering av åtgärder. Ett resonemang förs också om fördelning av ansvar mellan olika aktörer.

2016

2016-20, Utveckling av provningsmetod för elektromuffsvets, Rikard Kärrbrant, Marie Allvar, Daniel Ejdeholm (20161222)
Dagens standardprovmetoder för elektrosvetsar bygger på en visuell och subjektiv bedömning av brottytan. En objektiv och kvantifierbar metod för att utvärdera kvaliteten hos svetsarna utvecklades, och inledande tester utfördes.

2016-18, Betongskador i vattenverk, Mikael Jacobsson (20161020)
Betongskador som kan påträffas i ett vattenverks betongkonstruktioner presenteras. Skadornas orsaker och placering i ett vattenverk presenteras.

2016-17, Täthet hos flänsförband mellan stora polyetenrör och ventiler – experimentell och numerisk studie, Jan Henrik Sällström, Johan Sandström, Sven-Erik Sällberg (20161018)
Flänsförband som förbinder plaströr till ventiler har analyserats. Fyra typer av packningar har använts. Åtdragningsnivån, som ger täthet, och relaxationen i förbandet har studerats experimentellt. Verifiering av täthet under 100 år har gjort numeriskt.

2016-15, Riktlinjer för modellering av spillvattenförande system och dagvattensystem, Daniel Blomquist, Hans Hammarlund, Patrik Härle, Sara Karlsson (20160929)
Beskrivning av vad en hydraulisk modell är och vad den kan användas till samt riktlinjer för hur modellen skall avgränsas och byggas upp inkl förslag på erfarenhetsmässigt rimliga värden att ansätta.

2016-11, Fastighetsägarnas ansvar och möjlighet att förebygga översvämningsskador, Jonas Backö, Ulf Lundblad, Anders Håkansson (20160824)
Fastighetsägarnas ansvar och möjlighet att förebygga översvämningsskador med genomgång av gällande lagar och regelverk. Åtgärdsförslag för att minska eller eliminera översvämningsrisker.

C_DagoNatLTU2015VB, Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2015, Maria Viklander (20160623)
Dag&Nät ingår i Svenskt Vatten Utvecklings satsning på högskoleprogram och utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Rapporten ger en överblick över Dag&Näts verksamhet 2015.

2016-07, Statusbedömning av ledningsnät, Kenneth M Persson,  Maria Rindelöv, Roberto Grassi (20160621)
Rapporten redovisar åtta metoder som kan användas för att bedöma statusen av ledningsnät utan att behöva gräva fram dem eller orsaka avbrott i vattenleveransen. Den viktigaste parametern för ett ledningsnät är statusen för själva ledningsmaterialet. Den näst viktigaste parametern är antalet läckor. Olika metoder ger olika information om nätet men ingen metod än så länge klarar av att ge en heltäckande bild av hur statusen är. En kombination av metoder ger en fullständigare bild av näten.

2016-01Kartläggning av certifieringskrav för PE-rör, Marie Allvar, Rikard Kärrbrant, Ebru Poulsen (20160324)
Kvaliteten hos tryckrör av polyeten har undersökts med fokus på standardisering, certifiering och intern kontroll. Förslag på förbättringar i kvalitetsarbetet i alla led har tagits fram. Toe-in som funktion av inre spänningar i rören undersöktes även.

2015

2015-24revUnderlag för val av material i kontakt med dricksvatten, Lisen Johannson, Olivier Rod, Ann Elfström Broo, Bo Berghult, Mats Engdahl (20151218)
Ett underlag presenteras för framtagning av ett enkelt verktyg som kommer att underlätta valet av material för dricksvattenapplikationer. Arbetet baseras på tillgängliga utländska godkännandesystem och standarder. Rapporten fokuserar på de hygieniska aspekter och att undvika kontaminering av vattnet från materialen.

2015-22Bedömning av hälsorisker på ledningsnätet vid läcklagning, Annika Malm, Olof Bergstedt, Gösta Axelsson, Lars Barregård, Bertil Forsberg, Jakob Ljungqvist, Thomas Pettersson (20151202)
Samband mellan samtal till sjukvårdsrådgivningen avseende magtarmsymtom och störningar vid vattenverk och på ledningsnätet studerades. Någon säkerställd koppling kunde inte påvisas. En första ansats till en MRA-modell som för ledningsnätet har tagits fram.

2015-12Utvärdering av filter i dagvattenbrunnar – en fältstudie i Nacka kommun, Henrik Alm, Agata Banach, Johanna Rennerfelt (20150910)
Utvärdering av dagvattenfilters reningsfunktion genomfördes med flödesproportionell provtagning under två år. Analyserna påvisade att reningseffekten inte var tillräcklig även om en generell minskning av totalhalter för metaller observerades.

C_VB2014_DagoNatLTUDag&Nät Verksamhetsberättelse 2014, Maria Viklander (20150827)
Dag&Nät ingår i Svenskt Vatten Utvecklings satsning på högskoleprogram och utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Rapporten ger en överblick över Dag&Näts verksamhet 2014.

C_IVL2015-B2223ArbetsmiljöVA – Arbetsmiljöverktyg om arbetsmiljö i ledningsnätet, Ann-Beth Antonsson, Willem Duis (20150330) 
Webbplatsen ArbetsmiljoVA.se har kompletterats med information om arbetsmiljö i ledningsnätet. Informationen beskriver vilka arbetsmiljörutiner som behöver finnas, hur ett säkert ledningsnät kan utformas och vad man ska tänka på när man arbetar, för att arbetet ska vara säkert.

2014-22S, Utvärdering av Svenskt Vattens projektprogram för högskolor och universitet. Sammanfattning av rapport 2014-22, Hallvard Ødegaard (huvudrapport), Birgitta Johansson (bilaga 2 i huvudrapport samt denna sammanfattning) (20150330)
Skriften är en sammanfattning av Rapport 2014-22: ”En evaluering av Høgskoleprogrammet, Svenskt Vatten Utveckling”. Utvärderingen omfattar programmen DRICKS, Dag&Nät, VA-teknik Södra och VA-kluster Mälardalen. Utvärderingen slutsats är att etableringen av högskoleprogrammen lett till att omfattningen och kvaliteten på svensk VA-forskning ökat betydligt och kontakten mellan VA-organisationerna och FoU-miljöerna har blivit väsentligt bättre.

2014

2014-22En evaluering av Høgskoleprogrammet, Svenskt Vatten Utveckling, Hallvard Ødegaard, Scandinavian Environmental Technology AS; Birgitta Johansson, Primula Ordval (bilaga 2) (20141110)
Denne rapporten er et resultat av en evaluering av SVU’s Høgskoleprogram, som ble igangsatt i 2008 og er nå (2014) inne i sin andre 3-års-periode.

2014-19Identifiering av extrema händelser och dess översvämnings-konsekvenser i tätort, Lars Bengtsson, (20141002)
Dygnsnederbörd behandlas utifrån 100-åriga serier. Antalet modest stora regn har ökat men inte de extrema regnen. Korttidsserier analyseras i detalj. Tillförlitligheten är dålig, om mätarna inte ses över dagligen. Disaggregeringsteknik prövas för generering av korttidsstatistik från dygnsregn. Kombinationer av havsnivåer och regn undersöks. 

2014-18Korrosion på kolstål, förzinkat stål och zink i jord 
– långtidsundersökning
, Tor-Gunnar Vinka (20140905)
Korrosionen av kolstål efter upp till 18 års exponering i olika jordarter presenteras och för varmförzinkat stål och zink upp till 7 års exponering. Korrosionshastigheter för både jämn och lokal korrosion redovisas för kolstål. Inverkan av jordens sammansättning, förläggningsdjup, inbäddning i homogen sandfyllning samt korrosionens tidsutveckling diskuteras.

C VB2013_DagoNatLTU, Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2013, Maria Viklander (20140904)
Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Rapporten ger en överblick över Dag&Näts verksamhet 2013.

2014-15, Att säkerställa täthet och kvalitet hos skarvar i PE-ledningar, Gunnar Bergman, Thomas Blomfeldt (20140819)
Rapporten kartlägger och analyserar olika tähetsprovningsprocedurer varvid svällningseffekter i PE-materialet särskilt har studerats. Med digitalröntgen i kombination med ultraljud och mikrosvågstekniker är det möjligt att på ett oförstörande sätt säkra skarvarnas kvalitet i en ny ledning.

 C_LTU2014_27-117Metoder för att undersöka extrema regnhändelsers påverkan på dagvattensystemet, Anna-Maria Gustafsson, Gilbert Svensson, Maria Viklander (20140627)

Rapporten ger en kortfattad genomgång av olika metoder att undersöka dagvattensystemets funktion vid extrem nederbörd.

2014-11Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande ledning innanför förbindelsepunkt, Ulf Lundblad, Jonas Backö (20140523)
Målsättningen med projektet är att underlätta för VA-huvudmannen att få till nödvändiga åtgärder för att minska det tillskottsvatten som tillförs allmän spillvattenledning i de fall där vattentillskotten sker innanför förbindelsepunkt.

C_SP2014-22Tillfällig avstängning av plaströrsledningar genom sammanklämning – kunskapsläge, Lars Jacobsson, Gunnar Bergström, Sven-Erik Sällberg (20140425)
Kunskapsläge och nuvarande användning av tillfällig avstängning (squeeze-off) av plaströr för vatten och gas undersöktes genom en enkät samt en litteraturstudie. Studien gjordes för att undersöka under vilka förhållanden tekniken är säker. En begränsad, kompletterande serie av tester genomfördes också.

2014-07, Kommunal dagvattenhantering – juridiska och finansiella aspekter, Henrik Alm, Annika Åström (20140224)
Dagvattenfrågan får allt mer fokus i stadsbyggandet. I vissa avseenden uppfattas det kommunala ansvaret kring dagvattenhantering som otydligt. Detta kan leda till onödiga kostnader. Hur ett antal typfall har hanterats av olika VA-huvudmän redovisas och diskuteras i denna rapport

2014-06, Dräneringsvatten från begravningsplatser, P-A Camper (20140224)
Dräneringsvattens innehåll av patogener och tungmetaller från begravningsplatser har uppmärksammats under flera år. Det finns flera lagar som reglerar hur det ska hanteras. Vattnet från begravningsplatserna leds ofta till det kommunala ledningsnätet. Rapporten redovisar praktiska erfarenheter och råd från både Sverige och utlandet.

2014-05, Sammanfattande rapport över ”VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering”, Anders Lingsten (Publicerad 20140207)
Rapporten innehåller en sammanfattning över projektet ”VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering” som pågått 2005–2013. Rapporten redovisar de aktiviteter som genomförts, måluppfyllelse och energistatistik.

2014-04, Livslängdsbedömning av gummiringsfogar hos VA-ledningar, Kristian Thörnblom, Jan Henrik Sällström, Gunnar Bergström (Publicerad 20140207)
Projektet innefattar en förstudie kring livslängdsbedömning av gummiringsfogar hos VA-ledningar. Rapporten ger en sammanställning av det samlade kunskapsläget inom området där informationen har inhämtats dels genom litteraturstudier och dels genom erfarenhetsutbyte med några kommuner i Västsverige samt rörläggare i fält.

C_DHI2014_13-117Ett nationellt, samlat insamlingssystem för högupplösta regndata i Sverige – förprojekt, Claes Hernebring (Publicerad 20140205)
I projektet har undersökts förutsättningar för ett nationellt, samlat insamlingssystem för högupplösta regndata genom att ett testsystem drivits under 3 månader. Där har kontinuerligt högupplösta regndata samlats in från 5 stationer i Göteborg och Jönköping, konverterats till dataformat enligt SMHIs specifikationer, sänts till SMHI för varaktig lagring i en databas, varefter datautdrag begärts för kontroll om rådata kunde återskapas tillfredsställande.

2014-01Bräddning från ledningsnät – vägledning för att kontrollera, rapportera och bedöma miljöbelastning på recipient, Åsa Bengtsson Sjörs, WSP (Publicerad 140127)
Rapporten ger en vägledning för en bättre och effektivare kontroll på bräddning från avloppsledningsnät. Syftet är att i slutändan uppfylla mål för att minska övergödning och hälsorisker som orsakas av bräddning.

C Slutrapport2013_ DagoNatDag&Nät Forsknings- och utvecklingsprogram 2010-2013, Slutrapport, Maria Viklander, Dag&Nät vid Luleå tekniska universitet (Publicerad 20140109)
Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Forskningen utgår från tre olika teman: Dagvattenkvalitet: från regn till recipient, Dagvattensystem samt Ledningsnät. 
Denna slutrapport redovisar forskningsprogrammets verksamhetsperiod 2010-2013.

2013

C VB2012_DagNatLTU, Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2012,  Maria Viklander, Stadens vatten/VA-teknik, Luleå tekniska universitet
Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Forskningen utgår från tre olika teman: Dagvattenkvalitet: från regn till recipient, Dagvattensystem samt Ledningsnät. 
Denna rapport redovisar verksamheten 2012.

2013-10, Värderingsmodellen för VA-ledningsnät tillämpad på data från VASS 2006–2010, Gunnar Mellström, Gilbert Svensson, Kjell Kihlberg
Värderingsmodellerna för såväl Service, kvalité och miljö, som kostnadseffektivitet är stabila och fullt användbara för jämförelser i större skala baserat på VASS-data. Det som brister är kvaliteten på indata, och då i första hand på ekonomisidan.

2013-09, Förslag till koder och symboler för VA-ledningssystem – förstudie, Nina Johansson och Anne Adrup, Sweco Environment AB
Rapporten är tänkt som ett underlag för en framtida branschstandard för symboler för VA-ledningssystem. I förstudien har befintliga symboler och koder som används av kommunerna inventerats och ett förslag till kod- och symbollista har tagits fram.

2013-05, Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter, Linda Tegelberg och Gilbert Svensson, Urban Water Management AB

2013-03, Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning, Jenny Uusijärvi, Norrköping Vatten

2013-02, Ny metod för läcksökning, Maria Rothman, Norrköping Vatten; Staffan Abrahamson, Nils Karlsson, Lars-Gunnar Huss, Tommy Johansson, Jan-Olof Ousbäck, Jonas Rahm, Carl Samuelsson, Anders Örbom, FOI; Dan Axelsson, Cinside

C_SGC Rapport 271, Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall, Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson & Jes la Cour Jansen, Lunds Tekniska Högskola

2012

2012-16, Regnintensitet i Europa med fokus på Sverige – ett klimatförändringsperspektiv, Claes Hernebring, DHI, Bengt Dahlström, Ombros, Erik Kjellström, SMHI

2012-13, Undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten, Ulf Lundblad, Jonas Backö

2012-08, Matavfallskvarnar – Långtidseffekter på ledningsnät, Jonathan Mattsson och Annelie Hedström, Luleå tekniska universitet

2011

2011-17, Undersökning av täthet hos flänsförband i grova plaströr med beräkningar och experiment, Lars Jacobsson och Hans Andersson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

C Norconsult 2011-11-14, Tillskottsvatten i avloppsledningsnät, Bertil Forsberg, Norconsult AB

2011-14, Rörmaterial i svenska VA-ledningar - egenskaper och livslängd, Annika Malm, Göteborg Vatten, Anders Horstmark, Eslövs kommun, Göran Larsson, Avesta kommun, Jenny Uusijärvi, Norrköping Vatten, André Meyer, Solna Vatten, Elin Jansson, Uppsala Vatten.

Sammanfattning av rapporterna nr 2011-12, 13 och 14, Förnyelseplanering av VA-nät - Bedömning av långsiktiga behov och stöd vid prioritering

2011-13, Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät och framtida förnyelsebehov, Annika Malm, Göteborg Vatten, Gilbert Svensson, CIT Urban Water Management
Dagens material och åldersfördelning i Sveriges VA-nät har tagits fram genom enkätutskick till Sveriges samtliga kommuner. Svaren validerades med tidigare studier och användes för att ta fram en prognos för framtida förnyelsebehov de närmsta 100 åren.

2011-12, Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar, Annika Malm, Göteborg Vatten, Anders Horstmark, Eslövs kommun, Elin Jansson, Uppsala Vatten, Göran Larsson, Avesta kommun, André Meyer, Solna Vatten, Jenny Uusijärvi, Norrköping Vatten
Rapporten är tänkt som ett verktyg för kommunerna vid förnyelseplanering. Rapporten innehåller diskussionsunderlag för att bedömma rimliga driftstörningsnivåer, metoder för bedömning av långsiktiga förnyelsebehov och för prioritering av åtgärder och metoder att jämföra olika åtgärdsalternativ ekonomiskt. 

2011-11, Silver i blad – metod för att identifiera träd som gjort rotinträngningar i spillvattenledningar, Ann-Mari Fransson, Landskapsutveckling, Sveriges Lantbruksuniversitet
Träd som har rötter i avloppsledningar har en större silverhalt än förväntat. Det kan gå att identifiera träd med rotinträngning genom att analysera silverhalten i blad men mer undersökningar krävs eftersom silverinnehåll i jorden och trädarten har betydelse. Någon motsvarande för dagvatten kunde vi inte hitta.

2011-10, Metoder för täthetsprovning av trycksatta polyetenledningar, Linda Karlsson och Hans Andersson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
I rapporten sammanställs en kartläggning av erfarenheter från användare och utförare av täthetsprovning i Sverige. Metoderna som används för täthetsprovning i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien och Tyskland gås igenom och utvärderas.

2011-03, Plan B – hantering av översvämningar i tätorter vid extrema regn, Stefan Ahlman
En metodik har tagits fram för hur man lämpligen planerar inför och hanterar översvämningar i tätorter vid extrema regn. Metoden prövades i fyra olika områden där nuvarande situation analyserades med en datormodell och därefter prövades olika åtgärder och effekterna utvärderades.

2011-01, Utvärdering av kortbetygsystem för TV-inspekterade avloppsledningar – förstudie, Jens Östlund och Tommy Giertz och Niclas Melander
Fyra europeiska länders system för att betygsätta tv-inspekterade ledningar inklusive Sveriges system redovisas, tillsammans med resultatet från en enkätundersökning angående hur resultatet från tv-inspekterade ledningar hanteras hos ett 50-tal svenska ledningsägare.

2010

2010-11, Invändig inspektion av vattenledningar, Annika Malm, Göteborg Vatten 
Invändig inspektion av vattenledningar ger en bild av vattenledningsnätets status. De två metoder som visat sig användbara är dels en metod baserad på magnetfält och dels en metod baserad på ultraljud. För metoden med ultraljud har en inspektion i Malmö följts och utvärderats.

2010-05, Regnintensitet – en molnfysikalisk betraktelse, Bengt Dahlström
En formel för dimensionerande regnintensitet har utvecklats baserad på molnfysik. Formeln har verifierats med oberoende data. Formeln har även diagnostisk potential för att klassificera regnintensitetsklimat. En europeisk datainsamling av regnintensitet har utförts från vädertjänsterna.

2010-04, Förebyggande av rotinträngningar i VA-ledningar – utveckling av beslutsstöd, Johan Östberg, Örjan Stål, Max Martinsson, Ann-Mari Fransson
Målsättningen med denna undersökning har varit att kartlägga de faktorer som kan tänkas påverka hur rotinträngningar uppstår i moderna avloppsledningar. Dessa fakta har sedan legat till grund för analyser och bedömningar.

2010-03, Fett i avloppsnät – kartläggning och åtgärdsförslag, Godecke Blecken, Maria Viklander, Gilbert Svensson, Annelie Hedström
Matfett orsakar ökande driftproblem i norska och svenska avloppsledningsnät (t.ex. påbyggnad, stopp i ledningen eller korrosion av betongrör). I rapporten inventeras källorna och diskuteras olika åtgärder för att förebygga fettutsläpp som t.ex. installation och drift av fettavskiljare, matfettinsamling eller informationskampanjer.

2010-01, Luftspolning av tryckavloppsledningar för bekämpning av svavelväte, Magnus Bäckström, Daniel Johansson, Stefan Marklund, Jan-Erik Ylinenpää
Luftspolning av tryckavloppsledningar har utprovats som ett alternativ för att förhindra svavelvätebildning i avloppsnätet. Syftet med luftspolningen är att tömma tryckledningen på spillvatten och på detta sätt förkorta uppehållstiden samtidigt som de sulfidbildande mikroorganismerna i ledningen får ett betydligt tuffare liv. Fullskaleförsök visar att luftspolning är ett realistiskt och fungerande alternativ för bekämpning av svavelväte i avloppsnät. Luftspolningstekniken har dock sina begränsningar, som då tryckavloppsledningen har tydliga höjdpunkter och svackor.

2009

2009-12, Kartläggning av projekteringsverktyg för VA-ledningssystem, José-Ignacio Ramirez, Fredrik Ohls och Tore Lindell
I detta projekt har man tagit fram en kravspecifikation för datorstödd projektering av ledningar och gjort en utvärdering av kommersiella programvaror för ledningsprojektering tillgängliga i Sverige.

C SP2009-21, 27-112, Acceptanskriterier för repor och intryck i plaströr, Gunnar Bergström, Mathias Flansbjer, Linda Karlsson, Sven-Erik Sällberg och Kristian Thörnblom, SP.

C 26-101, Baerekraftig ledningsnett - norsk versionBaerekraftig ledningsnett - engelsk version, Sveinung Sægrov, SINTEF.

2008

2008-17, När regnet kommer. Effektivare utnyttjande av kommunernas nederbördsinformation, Claes Hernebring
Regndata med hög tidsupplösning insamlade i svenska kommuner har använts för att belysa olika aspekter på kortvariga intensiva regn: extremstatistik, ev. långtidstrender samt utbredning/skala och dynamik/rörelser.