SVU-rapport 2017-17 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2017-17

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2017-17
Tyngd: 6,6 MB
Publicerad: 
Totalt antal sidor: 122 s.
Område: Organisation och juridik

Titel: Regnpengen – VA-taxa med dagvattenavgift som styr mot hållbar dagvattenhantering
Författare: Maria Eklund, Vatten & Miljöbyrån AB, ingår numera i ÅF Infrastructure AB

Sökord: VA-taxa, dagvattenavgift, VA-lagstiftning, ansvar, finansiering, ekonomi
Keywords:
Charges scheme, stormwater fee, water legislation, responsibility, finance, economy

Sammandrag: Förslag ges på en metod att konstruera en enkel och rättvis VA-taxa med dagvattenavgift, samt hur den kan utvecklas för att stödja hållbar dagvatten-hantering. VA-taxorna i 180 kommuner har studerats. Relevanta delar av vattentjänstlagen kommenteras och förklaras.

Sammanfattning: I rapporten ges förslag på en metod att konstruera en enkel och rättvis VA-taxa med dagvattenavgift, samt hur den kan utvecklas för att stödja hållbar dagvattenhantering. Relevanta delar av vattentjänstlagen kommenteras och förklaras. VA-taxorna i 180 kommuner har studerats och kopplats ihop med kommunernas svar på vissa frågor ställda i Svenskt Vattens statistikdatabas VASS. En fördjupad analys av intäkter, kostnader och avgiftsfördelning gjordes i ett 30-tal kommuner. Projektet har genomförts av Vatten & Miljöbyrån AB, som numera ingår i ÅF.

Ingen av de i projektet studerade kommunerna redovisar i ekonomiutfallet VA-verksamhetens kostnader för bortledning av vatten från gator och andra allmänna platser (ändamålet Dg), trots att det framgår tydligt i vattentjänstlagen §30 sista stycket att VA-huvudmannen ska göra det. Dg bör betraktas som en egen separat verksamhet med egen ”plånbok”, skild från övrig VA-verksamhet (det vill säga tjänsterna vatten V, spillvatten S och dagvatten fastighet Df). Ett hinder för att kunna göra detta skulle kunna vara att man saknar lämpliga fördelningsnycklar. I rapporten beskrivs därför förslag på olika fördelningsnycklar för att beräkna kostnader för Dg.

Kommunerna bör kontrollera att de inte har en taxekonstruktion som innebär att ändamålet Dg finansieras genom avgifter för V, S och Df. Om kommunen har bestämt att ändamålet Dg inte ska finansieras genom VA-avgifter så behöver dess politiker bli medvetna om att kommunalskattemedel måste tillföras VA-verksamheten motsvarande VA-verksamhetens beräknade kostnad för bortledning av dagvatten från gator.

Ett sätt att själv kontrollera sin taxekonstruktion och stämma av den mot vattentjänstlagen är att ställa några enkla kontrollfrågor. Alla bör ställa sig frågorna 1 och 2. Om fråga 2 besvaras med Ja så går man vidare med 3 och eventuellt med 4.

  1. Är bokföringen och den ekonomiska redovisningen utformad så att det går att räkna ut hur stor årlig kostnad VA-verksamheten har för bortledning av dagvatten från alla gator?
  2. Står det Ja eller Nej angående brukningsavgift i VA-taxans §4 (Svenskt Vattens basförslag) eller motsvarande paragraf i kommunens VA-taxa eller taxeföreskrift när det gäller avgiftsskyldighet för ändamålet Dg?
  3. Om föregående fråga besvaras med Ja – går det att räkna ut hur stor brukningsavgiften för Dg är för både fastighetsägare och dem som ansvarar för allmän platsmark genom att läsa bestämmelserna i kommunens VA-taxa eller taxeföreskift (t.ex. finns tabell motsvarande §14.2 och avgift angiven i motsvarande §15 enligt Svenskt Vattens basförslag)?
  4. Om föregående fråga besvaras med Ja – är totala uttaget av avgifter för Dg (sammanlagt från alla fastighetsägare och dem som ansvarar för allmän plats) högst lika med VA-verksamhetens kostnader för bortledning av vatten från gator och andra allmänna platser, räknat som ett genomsnittsvärde under den senaste treårsperioden?

Tipsrapportlista