SVU-rapport 2016-15 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2016-15

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Nr: 2016-15
Tyngd
: 10,1 MB
Publicerad: 20160929
Totalt antal sidor: 138 s.
Område: Rörnät och klimat

Titel: Riktlinjer för modellering av spillvattenförande system och dagvattensystem
Författare: Daniel Blomquist (Sweco), Hans Hammarlund (Tyréns), Patrik Härle (Sweco), Sara Karlsson (Sweco)

Sökord: Hydraulisk modellering, hydraulisk modell, spillvattenförande system, dagvattensystem, avloppssystem, Självfallssystem, översvämning, ytöversvämning, översvämningsmodellering, källaröversvämning
Keywords:
Hydraulic modeling, hydraulic model, waste water carrying systems, storm water systems, sewer systems, flood, flood modeling, basement flooding

Sammandrag: Beskrivning av vad en hydraulisk modell är och vad den kan användas till samt riktlinjer för hur modellen skall avgränsas och byggas upp inkl förslag på erfarenhetsmässigt rimliga värden att ansätta.

Sammanfattning: Modellering av dag- och spillvattenförande ledningsnät är en omfattande process. Beställarens syfte och mål med ett modelleringsprojekt kan uppfyllas av modellören på olika sätt och val av metodik kan därför variera stort. Modelluppbyggnad, beskrivning av hydrologi och hydraulik, regnmätningar, flödesmätningar, modelleringsmetodik, simuleringsmetodik, dataanalyser med mera spelar viktiga roller. Val av metod kan ge stora skillnader i resultat. Olika arbetssätt och förväntningar från beställare, konsulter och modellörer kan medföra att det blir svårt att bedöma kvaliteten på modelleringsresultatet. Beroende på metodval och avgränsningar kan olika modellörer komma fram till olika resultat och lösningar för samma frågeställning. Det går inte att peka ut en enskild metod som bäst och närmast verkligheten i alla lägen. Målet med denna rapport har varit att hjälpa beställare att beställa rätt modell och hjälpa modellören att lägga sig på rätt nivå. I rapporten samlas förväntningar på, och underlag till kravspecifikationer för, hydrauliska modeller. Beställarens behov och experternas kunskap har mötts för att skapa en gemensam plattform för att arbeta med och utveckla hydraulisk modellering.

Syftet är att höja standarden på de modeller som görs, ge riktlinjer för tekniska minimikrav, skapa en gemensam grund för att höja ambitionsnivån hos både beställare och modellör, reducera arbetstid samt producera resultat med högre kvalitet för att kunna göra rätt investeringar.

Initiativet till arbetet med riktlinjerna för modellering av spillvattenförande system och dagvattensystem togs av Sabah Al-Shididi när han flyttade till Sverige och insåg att riktlinjer saknades. Arbetet har finansierats av Svenskt Vatten och Sweco. Rapporten har skrivits av en arbetsgrupp där de flesta medlemmarna kommer från Sweco. Under projektets gång har flera personer varit aktiva i arbetsgruppen. Utöver Sabah Al-Shididi har Daniel Blomquist, Hans Hammarlund, Patrik Härle, Sara Karlsson, Robert Elfving och Alf Händevik varit medlemmar i arbetsgruppen.

Rapporten har granskats och förbättrats av en referensgrupp bestående av personer med erfarenhet av att arbeta med och beställa hydrauliska modeller. Följande organisationer och företag har varit representerade i referensgruppen: Stockholm vatten, VA SYD, NSVA, Göteborg stad, Jönköpings kommun, Uppsala vatten, Nacka kommun, Skellefteå kommun, Kalmar kommun, Swedavia, Tyrens, Sweco, Ramböll och WSP.

DHI var tillfrågade men valde tyvärr att inte vara med i referensgruppen.

Arbetet med rapporten och möten med referensgruppen har präglats av prestigelöshet och ömsesidig respekt. Vår förhoppning är att det ska ha lett fram till en rapport som uppfyller de högt satta målen.

Tipsrapportlista 2016-15