SVU-rapport 2016-07 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2016-07

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2016-07
Tyngd: 3 MB
Publicerad: 20160621
Totalt antal sidor: 60 s.
Område: Rörnät och klimat

Titel: Statusbedömning av ledningsnät
Författare: Kenneth M Persson, Sydvatten och Sweden Water Research; Maria Rindelöv, Sydvatten; Roberto Grassi, Grad

Sökord: Statusbedömning, vattenledningar, korrosion, ledningshaveri, ledningsförnyelse
Keywords: Condition assessment, water pipes, corrosion, pipe failure, pipe renewal

Sammandrag: Rapporten redovisar åtta metoder som kan användas för att bedöma statusen av ledningsnät utan att behöva gräva fram dem eller orsaka avbrott i vattenleveransen. Den viktigaste parametern för ett ledningsnät är statusen för själva ledningsmaterialet. Den näst viktigaste parametern är antalet läckor. Olika metoder ger olika information om nätet men ingen metod än så länge klarar av att ge en heltäckande bild av hur statusen är. En kombination av metoder ger en fullständigare bild av näten.

Sammanfattning: Att bedöma statusen hos VA-ledningar i marken är inte så lätt som man kanske kan tro eller önska. Ofta är dagens metoder invasiva, det vill säga man måste gräva, ledningar måste plockas i sär och vattenleveransen avbrytas. Det innebär extraarbete och kostnader för VA-bolagen. Projektet var från början inriktat på att beskriva några möjliga icke-invasiva metoder för statusbedömning. Under projektets gång blev det allt tydligare att även några invasiva metoder kunde behövas för att ge bättre uppfattning om en lednings status.

Målet var att samla ihop kunskap om smidigare metoder för statusbedömning och även läcksökning. FoU-bolaget Sweden Water Research AB har tillsammans med representanter från teknikleverantörer och ledningsnätsägare sammanställt uppgifter om åtta utvalda metoder som utnyttjar ljud, tryckvågor, elektromagnetiska vågor, resistivitet, värmestrålning, okulär besiktning med kamera och läckljudsupptagning för att beskriva egenskaper hos ledningarna. Metoderna klarar av att i viss mån begränsa dyra grävningsarbeten och avstängning av vattenförsörjningen, men befinner sig på olika nivåer när det gäller användbarheten. Vissa är färdiga, kommersiella metoder, medan andra inte är färdigutvecklade och behöver mer forskning. Materialet har samlats in genom sökning i artiklar, på webbsidor, genom intervjuer och diskussioner med teknikleverantörer och forskare.

Det första intressanta att titta på är själva ledningsmaterialet och vad metoderna kan ge för information om materialets status. Möjligheten att detektera svaga ledningsmaterial är värdefull eftersom man då kan ta ut ledningar innan de havererar. Läckor är också en viktig indikator, och i rapporten redovisas lämpliga metoder som kan detektera och exakt lokalisera läckor på både plast- och metalledningar.

Den slutsats man kan dra efter kunskapsinventeringen är att metoderna i olika omfattning kan lämna uppgifter om godstjocklek, yttre och inre korrosion samt försvagningar i materialet. Men ingen metod klarar ensam att ge en fullständig bild av statusen för en ledning. För att få ett så bra underlag som möjligt kan därför rätt metoder kombineras så att de tillsammans kompletterar varandra och ger en tydligare bild. Det är viktigt att man får bättre kännedom om ledningars kondition för att kunna lägga de begränsade resurserna på att ta ut de ledningar som verkligen är i behov av förnyelse.

VA-organisationerna bör kunna dra stor nytta av att ta fram och testa olika kombinationer av metoder för att systematiskt undersöka viktiga ledningar. Nyttan av att kunna detektera dåliga delar på ledningsnätet blir att man förhoppningsvis kan ta ut dem innan de brister i driftfasen. På så sätt görs stora besparingar för samhället, färre vattenleveranser behöver avbrytas, och allmänheten kan skonas från faror som stora haverier kan leda till.

Tipsrapportlista