Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2016-09

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2016-09
Tyngd
: 5,5 MB
Publicerad: 20160818
Totalt antal sidor: 30 s.
Område: Avlopp och miljö

Titel: Bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar – Materialval och provtagningsplan inför fullskalestudie
Författare: Elin Elmefors och David Eveborn (JTI – Institutet för jordbruks-

Sökord: Markbädd, avloppsvattenrening, bergkross, naturgrus, filtermaterial, kornstorleksfördelning, vattengenomsläpplighet
Keywords:
Filter beds, wastewater treatment, crushed rock, natural sand, filter material, grain size distribution, permeability

Sammandrag: Rapporten beskriver val av bergkross och naturgrus till användning som filtermaterial i en markbädd. Materialens kornstorlekskurva och vattengenomsläpplighet studerades. Provtagningsplan inför en planerad jämförande studie ingår.

Sammanfattning: Markbäddar används för kommunal avloppsvattenrening på flera håll i landet, särskilt i norra Sverige, och kan ge hög och stabil avskiljning av organiskt material och bakterier om de utrustas med rätt filtermaterial. En förutsättning är att materialet har lagom vattengenomsläpplighet. Naturgrus används ofta som filtermaterial, men är en begränsad resurs. Det finns därför miljömässiga och ekonomiska skäl att hitta ersättningsmaterial. Bergkross skulle kunna vara ett ersättningsmaterial, men det saknas kunskap om hur det fungerar som filtermaterial i fullskala.

MittSverige Vatten planerar att genomföra en jämförande studie av bergkross och naturgrus i en kommunal markbädd i Nordanstigs kommun. Projektet förväntas leda till att VA-organisationer får ökad kunskap om de förutsättningar som krävs för att bergkross ska kunna användas i markbäddar och vilka reningseffekter som kan förväntas. VA-organisationerna kan därmed bidra till att uppfylla Sveriges miljömål och spara pengar i områden med brist på naturgrus.

Rapporten beskriver en förstudie som har utförts av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, MittSverige Vatten och Sweco Environment. Studien har gått ut på att välja ut bergkrossmaterial och naturgrus till markbädden samt att ta fram en provtagningsplan för den jämförande fullskalestudien. Urval av material har skett genom att studera kornstorlekskurvor och vattengenomsläpplighet hos materialen och jämföra med rekommenderade gränser.

I förstudien undersöktes tre naturgrus, varav två hade något för hög finmaterialhalt och lägre vattengenomsläpplighet än rekommenderat. Vid val av naturgrus bör man därför vara vaksam på att finmaterialhalten ligger inom rekommenderade gränser, eftersom hög finmaterialhalt kan leda till att vattengenomsläppligheten blir för låg. För bergkross undersöktes två vanliga sorteringar som finns hos bergtäkterna. Den ena sorteringen hade för låg vattengenomsläpplighet, medan den andra sorteringen hade för hög. Inom förstudien har dock vissa av bergtäkterna även tagit fram justerade material som ligger bättre till vad gäller kornstorleksfördelning och vattengenomsläpplighet. Vid urval av bergkross för användning till filtermaterial i markbäddar kan det därmed krävas mer än att välja ett material ur bergtäktens standardsortiment. Bedömningen från förstudien är dock att det bör vara möjligt för bergtäkterna att ta fram justerade material med hjälp av relativt enkla metoder.

Provtagningsplanen löper över två år och varje år ingår dels åtta stickprov, dels två provtagningsserier för att studera flödestoppar hos anläggningen. Bland föreslagna analyser ingår bland annat biologisk syreförbrukning (BOD), kemisk syreförbrukning (COD), totalkväve, totalfosfor, suspenderad substans och bakterier. Planen är också att utföra mätning av vattengenomsläppligheten både i fält och på laboratorium vid olika packning av materialen.

Tipsrapportlista