SVU-rapport 2016-20 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2016-20

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2016-20 (lågupplöst)
Tyngd
: 
5,2 MB
Publicerad
20161222
Totalt antal sidor
52 s.
Område
Rörnät och klimat
Titel
: Utveckling av provningsmetod för elektromuffsvets
Författare: Rikard Kärrbrant, Marie Allvar, Daniel Ejdeholm, Swerea KIMAB AB

Sökord: Elektromuffsvets, provmetod, provningsmetod, fläkprov, förstörande, provning, elektromuff, elektrosvets, svets, urrivningsprovning
Keywords: Electrofusion weld, peel test, test method, double peel, single peel, destructive, testing, decohesion

Sammandrag: Dagens standardprovmetoder för elektrosvetsar bygger på en visuell och subjektiv bedömning av brottytan. En objektiv och kvantifierbar metod för att utvärdera kvaliteten hos svetsarna utvecklades, och inledande tester utfördes.

Sammanfattning: Det svenska VA-ledningsnätet är stort och värdefullt. Att nyinstallera hela nätet skulle kosta 500 miljarder kronor. Uppskattningar visar att underhållsbehovet är mycket större än investeringarna och att kostnader därför skjuts på framtiden. För att kunna hantera framtida underhållskostnader har nätverket 4S Ledningsnät uppskattat att nya ledningar måste ha en livslängdpå 150 år. Därför ställs det höga krav på de ledningar som byggs i dag; de ska både vara billiga att lägga och ha låg underhållskostnad.

Plasten polyeten (PE) är det mest lovande rörmaterialet, och därför det vanligaste vid nyinstallation. Med PE får man en flexibel, lätt, korrosionsbeständig och kostnadseffektiv lösning med potential att fungera i över 150 år. Men det har uppstått några läckage i fogarna mellan stora rör efter bara ett par år i drift. Problemen har främst uppstått där man har fogat PE-rör med elektromuffsvetsar. De standardiserade provningsmetoder som används för den här typen av fogar har i många fall gett missvisande svar. Därför har Swerea KIMAB tillsammans med 4S Ledningsnät utvecklat en ny provningsmetod. En enkel och objektiv bedömning av svetsen skulle underlätta för beställare och testutförare eftersom oklara bedömningar då inte längre skulle vara ett problem.

En av åtgärderna för att öka kvaliteten på svetsade PE-ledningar är att mängden procedurprov har ökat. Ett procedurprov utförs innan installationen påbörjas, och ett godkänt resultat visar att produkt, svetsare, utrustning och procedur fungerar och att högkvalitativa svetsar produceras. Men den ökade mängden provningar har i sin tur medfört att man börjat titta närmare på provningsmetoderna.

De standardiserade provningsmetoder som används för elektromuffsvetsar bygger alla på att svetsen dras isär och att svetsens brottyta bedöms visuellt. En svets är godkänd om brottytan är tänjbar (duktil) och underkänd om den är spröd. Den mest påtagliga nackdelen med alla vanliga provningsmetoder är att bedömningen är subjektiv, och att gränsen mellan duktil och spröd svets är oklar. En annan nackdel är att brottet ofta går på fel ställe och att svetsen därför inte kan bedömas.

Den nya metoden, Full Length Tensile Test (FLTT), innebär att provkroppar tas från elektrosvetsmuffen och dras isär i en apparat som är designad för att minska risken för att brottet går på fel ställe. Hela provet dras vinkelrätt mot svetsen; det medför att brottenergin för provkroppen enkelt kan beräknas. Brottenergin har i försöken visat sig ha ett tydligt samband med duktiliteten hos svetsen. Med ett värde som kriterium för vad som är godkänt skulle bedömningen förenklas avsevärt, och den skulle inte längre vara subjektiv. Exakt vilka gränser som ska gälla för en godkänd svets är inte fastställt – mer provning krävs.

Tipsrapportlista