SVU-rapport 2024-08 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2024-08

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagspartner och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2024-08
Tyngd
: 3,8 MB
Publicerad: 2024-05-29
Totalt antal sidor: 63
Område: Rörnät & klimat

Titel: VA-verksamheters arbete med tryckslag. En kartläggning av dagens svenska förhållanden och jämförelse med år 1980
Författare: Kristofer Kiste, Envidan AB

Sökord: Tryckslag, hydrauliska transienter, övertryck, undertryck, tryckvåg, ledningsbrott, utmattning, tryckslagsreducering, tryckslagsmodellering
Keywords: Water hammer, surge, hydraulic transients, upsurge, downsurge, pressure wave, burst, fatigue, water hammer reduction, surge modelling

Sammandrag: Tryckslag är ett fenomen som uppstår i ledningsnät när en driftförändring utförs. Manövrering av ventiler, hastig pumpstart eller hastigt pumpstopp skapar tryckvågor i ledningssystemet. Är tryckvågorna stora kan ledningarna brista till följd av allvarliga över- eller undertryck. Tryckslagen kan även vara en direkt orsak till försämrad dricksvattenkvalitet. En kartläggning utförd 1980 visade att kunskapen om tryckslag var låg och att incidenter med tryckslag förekom. Den här studiens syfte var att kartlägga om situationen år 2024 liknade den på 1980‑talet, vilket den visade sig göra. Det krävs ett kunskapslyft i branschen. 

Sammanfattning: När en trycklednings designklass ska väljas är det lätt att ta utgångspunkt från det maximala trycket som pumpen levererar, för att därefter lägga på en säkerhetsmarginal. Hänsyn måste emellertid tas till de tryckslag som uppstår vid snabba flödesförändringar i ledningssystemen vid exempelvis strömavbrott, manövrering av ventiler eller snabba förändringar av uttag. Tryckslagen adderas till ledningens rådande tryck och VA-ingenjören behöver försäkra sig om att potentiella över- eller undertryck inte förstör tryckledningarna.

Studien utgick huvudsakligen från olika typer av enkäter och intervjuer. Enkäter och intervjuer som utfördes med VA-verksamheterna syftade till att kartlägga hur tryckslagsarbetet bedrivs proaktivt och reaktivt, vilken kunskap som finns i verksamheten samt om det har förekommit läckor eller incidenter som misstänkts bero på tryckslag. En enkät skickades till de större konsultfirmorna i landet med syfte att kartlägga hur utbredd kunskapen är på konsultsidan. För att kartlägga utbildningsmöjligheterna utformades en enkät till de sex större lärosätena i landet. Intervjuer genomfördes även med fyra erkänt duktiga hydrauliker med lång arbetslivserfarenhet med syfte att kartlägga deras syn på hur tryckslagsfrågan utvecklats de senaste 40 åren.

Studien visar att kunskapen i branschen fortfarande är mycket låg. Vid projektering av nya ledningar är tryckslagsbedömningar snarare undantag än regel, samtidigt som den övervägande andelen VA-verksamheter rapporterar uppkomst av läckor till följd av tryckslag. Den generella kunskapen hos konsulterna är låg, och det är dessvärre ingen självklarhet att tryckslagsfrågan tas upp inom projekt som behandlar trycksatta system. Inget lärosäte erbjuder enskilda kurser inom tryckslag, och enbart tre berör överhuvudtaget frågan genom maximalt en föreläsning och en övning.

Det krävs ett generellt kunskapslyft i branschen, dels i syfte att minska antalet läckor i ledningssystemen, dels för att garantera arbetsmiljön för driftoperatörer. Rapporten ger förslag på bättre samverkan mellan lärosäten och VA-verksamheter för att säkerhetsställa kunskapsnivån hos VA-ingenjörer.

Ett övergripande samarbete bör initieras för att tydliggöra en arbetsmetodik kring tryckslag, så att VA‑verksamheter och konsulter får ett tillgängligt verktyg för att bedöma om det är tillräckligt med enklare tryckslagsbedömningar eller om det behövs avancerade beräkningar. Denna arbetsmetodik inarbetas lämpligen i en revidering av VAV P58, Tryckslag i VA-anläggningar, så att publikationen bättre kan fungera som ett arbetsverktyg för konsulter och VA-verksamheter. Rapporten rekommenderar också att fortbildningskurser tas fram hos branschorganisationer inom VA för att möjliggöra ett kunskapslyft bland VA-ingenjörer i branschen.