SVU-rapport 2021-12 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2021-12

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagspartner och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2021-12
Tyngd
: 7 MB
Publicerad: 2021-08-25
Totalt antal sidor: 42
Område: Dricksvatten & hälsa

Titel: Spårning av råvattenursprung i vattentäkter. Analystekniker och tolkningsverktyg
Författare: Anders Widerlund, Viktor Eriksson Solander, Simon Pontér och Stacy Sutliff-Johansson, Luleå tekniska universitet

Sökord: Miljöforensik, klimatförändring, spårning, screeninganalys, isotoper
Keywords: Environmental Forensics, climate change, tracing, screening analysis, isotopes

Sammandrag: Rapporten beskriver hur miljöforensik kan tillämpas vid dricksvattentäkter för att spåra ursprunget till vatten och föroreningar. I studien kombinerades screening- och isotopanalyser för att spåra vattenkvalitetsförändringar kopplade till havsvattenintrång och ytvatteninfiltration i vattentäkter. För att underlätta tolkningen av data behöver det också utvecklas ett tolkningsverktyg.

Sammanfattning: Dricksvattentäkter är en av våra viktigaste naturresurser, och att långsiktigt säkra kommunal dricksvattenförsörjning är ett grundläggande samhällsintresse. Ett förändrat klimat innebär nya risker för samhällets dricksvattenförsörjning, där förändringar i temperatur och nederbörd samt stigande havsnivå förväntas påverka råvattentillgång och vattnets kvalitet i vattentäkterna.

För att utveckla möjligheterna att spåra källor och transportvägar för råvatten i anslutning till dricksvattentäkter föreslår rapportförfattarna från Luleå tekniska universitet att det utvecklas dels ett kemiskt analyspaket där ett antal huvudparametrar ingår som kan fungera som indikatorer för vatten av olika ursprung, dels ett mjukvarubaserat tolkningsverktyg.

I projektet har miljöforensik (Environmental Forensics) tillämpats, där kemiska analystekniker har kombinerats med metoder för att tolka analysdata. Miljöforensik definieras som systematisk tillämpning av fysisk, kemisk och historisk information för att presentera vetenskapliga och juridiska slutsatser när det gäller källor och tidpunkter för utsläpp av föroreningar i miljön. Arbetet har huvudsakligen utförts vid Luleå kommuns reservvattentäkt vid Gäddvik, men även data från kommunens huvudvattentäkt vid vattenverket i Gäddvik har använts. Avsikten har varit att använda dessa två vattentäkter för att demonstrera tekniker som är generellt användbara även för andra vattentäkter.

Kombinationen av grundämnes- och isotopdata som använts i studien har stor potential som verktyg för att karaktärisera och spåra källor och transportvägar för vatten i anslutning till vattentäkter. Screeninganalyser ger data för ett stort antal grundämnen som dels kan användas för att tolka geokemiska processer, dels kan indikera förekomst av ett antal spårmetaller som är nyckelkomponenter i ny teknik, bland annat i batterier för fordon, och vars halter i mark och vatten förväntas öka i framtiden. Kvoter mellan vissa grundämnen och magnesium har använts för att indikera olika vattentyper, till exempel älvvatten och havsvatten. Kvalitetsskillnader mellan den lågt exploaterade reservvattentäkten och Luleå kommuns huvudvattentäkt kunde observeras med hjälp av syre- och väteisotoper, där huvudvattentäkten visade större inflöden av ytvatten på grund av infiltrationen av vatten från Luleälven.

För att standardisera och förenkla tolkningen av vattenkemiska data från det föreslagna analyspaketet bör det utvecklas ett användarvänligt mjukvarubaserat tolkningsverktyg där data matas in och resultaten efter beräkningar presenteras i olika diagramtyper som illustrerar förekomsten av vatten med olika ursprung. Projektet har utarbetat en struktur för mjukvara som kan utvecklas som tolkningsverktyg.