SVU-rapport 2023-06 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2023-06

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagspartner och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2023-06
Tyngd
: 4,5 MB
Publicerad: 2023-05-26
Totalt antal sidor: 70
Område: Avlopp & miljö

Se även tillskottsvattenverktyg (zip). 

Titel: Beslutsstöd för tillskottsvatten. Verktyg för vattenbalans, nulägesanalys och åtgärdsvärdering
Författare: Mathias von Scherling, Tyréns, Anna Ohlin Saletti, Göteborgs stad, Karin Sjöstrand, RISE

Sökord: Tillskottsvatten, vattenbalans, beslutsstöd, multikriterieanalys
Keywords: Inflow and infiltration, water balance, decision support, multi-criteria analysis

Sammandrag: Ett beslutsstöd för hantering av tillskottsvatten har tagits fram. Det består av tre verktyg som är utvecklade i kalkylbladsfiler i Microsoft Excel: för vattenbalans, för nulägesanalys och för åtgärdsvärdering. Till verktygen finns en manual som presenteras i SVU-rapporten. Syftet är att ge svenska VA-organisationer ett stöd och en struktur för arbetet med tillskottsvatten.

Sammanfattning: Tillskottsvatten kallas det vatten som inte är spillvatten men som leds till spillvattenledningsnät eller till kombinerade ledningsnät för både dagvatten och spillvatten. Tillskottsvatten är ett komplext problem att hantera. Man behöver veta hur mycket vatten det är, varifrån det kommer och hur det fördelas (vattenbalans). Vilka och hur stora är problemen med tillskottsvatten, och behövs det åtgärder (nulägesanalys)? Vilka åtgärder behövs i så fall, och vilka alternativ är bäst (åtgärdsvärdering)? Åtgärdsval kan i sin tur vara komplext. Både positiva och negativa effekter av åtgärder behöver synliggöras, kommuniceras och diskuteras.

Vattenbalansverktyget ska ge koll på tillskottsvattenmängderna och ge stöd för att dela upp dessa i olika flödestyper och på olika områden. Uppdelningen är viktig för att senare kunna lokalisera och åtgärda källorna till tillskottsvatten. Det finns många verktyg för mer avancerad men samtidigt mer krävande flödesanalys och modellering. Det vattenbalansverktyg som har utvecklats i projektet är tänkt att vara ett enkelt första steg som ger överblick innan mer ingående utredningar företas, om det bedöms nödvändigt.

I nulägesanalysen och i åtgärdsvärderingen får användaren värdera nuläget och olika åtgärdsalternativ. Värderingen görs med multikriterieanalys där användaren både får definiera poängsättningen och ge poäng för olika kriterier och dimensioner. Dimensionerna kan vara miljömässiga, sociala eller tekniska.

Nulägesanalysen och åtgärdsvärderingen tillhandahåller inga svar ”svart på vitt” på vad som är bra eller dåligt utan det är mycket upp till användaren att använda mallarnas struktur för att arbeta fram ett avvägt underlag för beslut. Innehållet i mallarna är förslag som kan ändras eller kompletteras. Verktyget är framtaget för tillskottsvatten men mallarna och metodiken skulle även kunna användas för andra problemområden.

Rapporten föreslår ett arbetssätt som går ut på att följa vattenbalansen, analysera och värdera nuläget när det gäller tillskottsvatten och bedöma om åtgärder är motiverade. Om ja, så gå vidare med att ta fram och värdera åtgärdsalternativ. Om nej, så fortsätt att hålla koll på utvecklingen.