SVU-rapport 2021-14 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2021-14

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagspartner och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2021-14
Tyngd
: 17 MB
Publicerad: 2021-09-20
Totalt antal sidor: 128 
Område: Avlopp & miljö

Titel: Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder
Författare: Love Pallon, Erik Marklund och Olle Persson, RISE, Thomas Johansson, Renovera VA i Väst AB 

Ta även del av rapporten Utvärdering för kemiska risker och miljöförstörande ämnen i flexibla foder (pdf). 

Sökord: Flexibla foder, självfallsledningar, VA-ledningssystem, EN ISO 11296-4
Keywords: CIPP, cured in place pipes, EN ISO 11296-4

Sammandrag: Flexibla foder är den mest använda metoden för renovering av avloppsledningar i Sverige. Tekniken är ett viktigt inslag för ökad ledningsförnyelse eftersom ledningsnätet börjar bli ålderstiget. Schaktfri ledningsrenovering genom platshärdade flexibla foder är en kostnadseffektiv och miljömässigt fördelaktig metod. Projektet har provat upp till 25 år gamla driftsatta rördelar. Rapporten beskriver resultaten, och ger förslag och exempel på metoder för kvalitetssäkring samt råd för upphandling.

Sammanfattning: Det går snabbt och smidigt att installera flexibla foder, och koldioxidavtrycket blir betydligt lägre än vid schaktning och nyanläggning. Metoden baseras på att en strumpa av hartsimpregnerad textil- eller glasfiberväv förs in i det befintliga röret och härdas till ett nytt rör inne i det gamla röret med hjälp av varmt vatten, ånga eller UV-ljus. Valet av harts, bärarmaterial samt fiberarmering påverkar de slutliga mekaniska egenskaperna. En bra uthärdning är också avgörande för fodrens prestanda och livslängd. Trots att tekniken är väl etablerad har få undersökningar gjorts av hur flexibla foder åldras i de svenska ledningsnäten, och det finns fortfarande vissa brister i hur marknaden fungerar när det gäller upphandling och kontroll.

Projektet har därför testat och analyserat gamla driftsatta rördelar för att öka förståelsen. Rördelar från 25 stycken flexibla foder i befintliga avloppsledningsnät i sju kommuner i Götaland och Svealand levererades till projektet för analys. Det äldsta var installerat 1994 och det yngsta 2019. För att bedöma nuvarande fysikaliska egenskaper gjordes analyser med bland annat en termisk metod (DSC), infraröd spektroskopi och optisk mikroskopering. Den mekaniska utvärderingen utfördes genom provning av bland annat böjstyvhet och ringstyvhet.

Ringstyvheten var god för de flesta av fodren. Den kemiska beständigheten var generellt sett god, och de flesta av fodren verkade vara väl bevarade trots många år i drift. Ett antal foder hade tecken på materialförändringar från tiden i drift och defekter som kan kopplas till tillverkning och/eller installation. De tydligaste förändringarna var avsaknad av harts och vitning av godset.

Utifrån erfarenheter, resultat och litteraturstudier har projektet tagit fram råd för upphandling av flexibla foder. Fodren har flera lager med olika egenskaper och funktion. Det innebär att det krävs extra noggrannhet vid upphandling och provning av produkten. Entreprenörens kompetens är oerhört viktig. Vid kravställning och kvalitetssäkring är det ringstyvhet som bör vara den viktigaste parametern eftersom den avgör hur väl ett foder motstår extern belastning. Kvalitetssäkringen har hittills inte genomförts på det sätt som Svenskt Vatten rekommenderade i sin publikation P101 från 2010. Det kan bero på begränsade resurser eller bristande kompetens hos beställare.

Den övergripande slutsatsen är att installation av flexibla foder är ett hantverk som kräver kompetent personal, noggrannhet och erfarenhet för att resultatet ska bli bra.