SVU-rapport 2021-13 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2021-13

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagspartner och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2021-13
Tyngd
: 14 MB
Publicerad: 2021-08-31
Totalt antal sidor: 98
Område: Rörnät & klimat

Titel: Riktlinjer för modellering av trycksatta vatten- och avloppssystem
Författare: Daniel Blomquist, Andréas Karlsson, Jonatan Larsson och Bengt Zagerholm, Sweco

Sökord: Hydraulisk modellering, trycksatta nät, vattennätsmodellering, LTA-nät, LTA-system, tryckavlopp, tryckavloppsmodellering, tryckavloppsmodell
Keywords: Hydraulic modeling, pressurized nets, water network modeling, LPS-net, LPS-system, low pressure system sewer

Sammandrag: En modell är en förenklad bild av verkligheten. Rapporten ska vara en hjälp för VA-huvudmännen när de beställer eller upphandlar hydrauliska modeller för trycksatta VA-system, och den ska fungera som en handbok för personer som bygger upp och arbetar med modellerna. Syftet är att höja standarden, ge riktlinjer och skapa en gemensam grund för alla som arbetar med hydraulisk modellering.

Sammanfattning: För att kunna göra rätt investeringar i ett distributionssystem för dricksvatten behöver VA-huvudmannen ha en helhetssyn på systemets funktion och brister. Det behövs bland annat kunskap om kapaciteten hos ledningsnätet, hur robust systemet är mot produktionsbortfall i vattenverket och vilka trånga sektioner som finns. Sådan kunskap går att få med hjälp av hydraulisk modellering, det vill säga modellering av vattenflöden och vattentryck. En hydraulisk datormodell är ett mycket effektivt verktyg som ger förståelse för ledningsnätets funktion och samspelet mellan pumpar, ledningar, ventiler och reservoarer.

Hydraulisk modellering är komplicerat och olika metoder kan ge stora skillnader i resultat. Om beställare, konsulter och modellörer har olika förväntningar blir det också svårt att bedöma om målet med modelleringen har uppnåtts. Hittills har det saknats riktlinjer för arbete med modellering av trycksatta VA-system i Sverige, något som den här rapporten har till syfte att avhjälpa. Arbetet med en hydraulisk modell medför en ordentlig genomgång av distributionssystemet. Det innebär oftast att ledningsägaren får bättre överblick över sitt system och att brister kan upptäckas.

Modellering är en viktig fas i planeringen inför olika projekt, till exempel exploatering, förnyelse av befintligt ledningsnät, dimensionering av reservoarer och tryckstegringsstationer. Med hjälp av modellering kan samhällets resurser användas så effektivt som möjligt. Resultaten från en hydraulisk modell kan på ett tydligt sätt synliggöra effekten av förtätning, exploatering av ett område, effekter av olika åtgärder i systemet eller driftbortfall på någon del av systemet vid till exempel ett längre strömavbrott.

I rapporten beskrivs olika typer av hydrauliska modeller för distributionssystem för trycksatta dricksvatten- och avloppssystem, vilket underlag som behövs för att skapa dem och vad de kan användas till. Syftet är bland annat att hjälpa beställarna att beställa rätt modell för rätt ändamål, och att ge modellörerna riktlinjer och hjälpmedel för att lägga sitt arbete på rätt nivå när det gäller geografisk omfattning och detaljeringsgrad. På det sättet kan standarden höjas på de modeller som görs, onödigt dyra och krångliga modeller kan undvikas, och man kan få till stånd ett gemensamt arbetssätt i Sverige.

Rapporten är indelad i tre delar. Del 1 behandlar hydrauliska modellers användningsområden och ger övergripande fakta; den riktar sig till alla som vill veta mer om modellering. Del 2 riktar sig till beställare av modeller och del 3 till modellörer, det vill säga till dem som gör det praktiska arbetet med modelleringen.