SVU-rapport 2019-09 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2019-09

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagspartners och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2019-09
Tyngd
: 1,1 MB
Publicerad: 2019-05-03
Totalt antal sidor: 46
Område: Organisation & ekonomi

Titel: Inskränkning av verksamhetsområde för allmän VA-försörjning
FörfattareKarin Carlsson och Anders Rydberg, WSP

SökordVerksamhetsområde, inskränkning 
KeywordsLegal boundaries, municipal water and wastewater services

SammandragHur ska kommuner hantera de osäkerheter som finns kring befintliga kommunala VA-system som inte är motiverade enligt lagen om allmänna vattentjänster? Inskränkning av verksamhetsområde är ett outforskat område där det saknas rättspraxis och vägledning, skriver författarna från konsultföretaget WSP. Rapporten är ett första steg för att ge den överblick som behövs för en kommun som har för avsikt att driva processen om inskränkning av verksamhetsområde för VA.

Sammanfattning: Hur ska kommuner hantera de osäkerheter som finns kring befintliga kommunala VA-system som inte är motiverade enligt lagen om allmänna vattentjänster? Inskränkning av verksamhetsområde är ett outforskat område där det saknas rättspraxis och vägledning, skriver författarna från konsultföretaget WSP. Rapporten är ett första steg för att ge den överblick som behövs för en kommun som har för avsikt att driva processen om inskränkning av verksamhetsområde för VA. Många kommuner står inför att hantera kommunala VA-system i mindre samhällen och bebyggelsegrupper med sviktande befolkningsunderlag. Kostnaderna blir höga, och överdimensionerade system kan få problem med bland annat stillastående vatten i dricksvattenledningar och igensättning i avloppsledningsnätet.

Enligt § 6 i lagen om allmänna vattentjänster har kommunen skyldighet att ordna vatten och avlopp för viss bebyggelse i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till hälsa eller miljö. Kommunen ska då bestämma verksamhetsområdet och ordna en allmän VA-anläggning. I § 9 sägs det att verksamhetsområdet får inskränkas så att det inte omfattar fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen saknar behov av allmänna vattentjänster, men detta får göras bara om behovet av vatten och avlopp kan ordnas genom enskilda anläggningar som är godtagbara med tanke på hälsa och miljö. VA-huvudmannen ska då teckna avtal med fastighetsägare om vilken ersättningslösning som VA-huvudmannen åtar sig att anlägga, och ersätta fastighetsägaren för de kostnader som inskränkningen medför. En inskränkning uppfattas lätt som en försämring och kan leda till kraftiga reaktioner. Därför är det viktigt för kommunen att lyfta fram att den allmänna VA-anläggningen drar stora resurser och att en annan lösning kan tillgodose samma behov på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Frågan om när kommunen har ansvar enligt § 6 har prövats i många ärenden, men frågan om inskränkning enligt § 9 har ännu inte prövats av domstol. Rapporten går igenom de juridiska förutsättningarna enligt vattentjänstlagen och lagens förarbeten. Med hjälp av fyra glesbygdskommuner knutna till projektet beskrivs några typfall av områden och situationer, vilka problem som bör hanteras och vilka lösningar som kan bli aktuella. I rapporten diskuteras ett antal frågeställningar som kommunen behöver ha beredskap för, bland annat hantering i detaljplan, teknikval, servicenivå och funktionskrav, ekonomiska aspekter samt juridiska aspekter i förhållande till fastighetsägare.

Rapportförfattarna ger ett förslag på tillvägagångssätt för att driva en arbetsprocess med politisk förankring, utredningar, beslut och genomförande. De lämnar också ett antal förslag där en utvecklad bransch- och myndighetsvägledning skulle vara till hjälp för att underlätta för framför allt den mindre kommunen att möta framtidens krav på vattentjänster utifrån kundnytta och effektiva arbetssätt.