SVU-rapport 2017-15 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2017-15

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

SVU-rapport: 2017-15 
Tyngd
: 0,7 MB
Publicerad: 20170705
Totalt antal sidor: 56 s.
Område: Organisation och juridik

Titel: Organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet – En studie av förmågor, brister och förbättringspotential
Författare: Robert Jonsson, Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier

Sökord: Kommunal VA, långsiktig strategisk planering, aktivt ägarskap och strategisk personal
Keywords:
Municipal water and sewage. long term planning, active ownership and strategic staff

Sammandrag: Rapporten beskriver vilka förmågor och brister som svenska kommuner uppvisar när det gäller att utveckla långsiktiga planer, strategier och processer för sin VA-verksamhet. Den förklarar vilka orsaker som ligger bakom dessa förmågor och brister, och den presenterar kommunernas förbättringspotential på det här området.

Sammanfattning: Rapporten beskriver vilka förmågor och brister som svenska kommuner uppvisar när det gäller att utveckla långsiktiga planer, strategier och processer för sin VA-verksamhet. Den förklarar vilka orsaker som ligger bakom dessa förmågor och brister, och den presentera kommunernas förbättringspotential på det här området.

Många kommunala VA-organisationer har brister när det gäller att organisera och styra sin VA-verksamhet så att den långsiktigt kan ge medborgarna säker dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening som uppfyller miljökraven.

Den studie som rapporten bygger på har genomförts av Robert Jonsson vid Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Reflektioner och slutsatser baseras dels på tidigare studier om kommunernas utmaningar och hur de har försökt lösa dessa genom att hitta alternativ till förvaltningsformen, dels på fallstudier av tre VA-organisationer: Skellefteå med traditionell VA-förvaltning, Laxå Vatten AB som är ett kommunalt bolag, samt NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) som är ett kommunalt driftbolag med sex kommuner som delägare (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp). De här tre organisationerna valdes dels därför att de i Svenskt Vattens hållbarhetsindex 2015 visade upp både förmågor och brister, dels därför att de var intresserade av att delta i interaktiv forskning.

Fallstudierna visar att två interna förhållanden är särskilt viktiga för VA-verksamhetens långsiktiga hållbarhet: aktivt ägarskap samt personalens motivation och kompetens. Det aktiva ägarskapet ska se till att VA-verksamheten bedrivs i enlighet med god ekonomisk hushållning. Både den politiska och den administrativa ledningen ska skapa förutsättningar för att VA-verksamheten kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Utan motiverad och kunnig driftpersonal samt personal med strategisk kompetens blir detta svårt. Studien visar att den strategiska kompetensen inte alltid har prioriterats, vilket har medfört problem med underhållet av befintliga anläggningstillgångar och med strategisk planering. Fokus har då i stället hamnat på den dagliga driften.

Studien visar på betydelsen av prioriteringar. När både den politiska och den administrativa ledningen prioriterar underhåll i enlighet med god ekonomisk hushållning och hållbar samhällsbyggnad skapas förutsättningar för att hitta former för en långsiktigt hållbar organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet. Rapportens budskap är att kommunerna var och en på sitt sätt måste skapa förutsättningar för aktivt ägarskap och för strategisk planering. Utan aktivt ägarskap som ser till att det finns nödvändiga finansiella och personella resurser och förmåga att planera strategiskt tappas fokus på långsiktigt hållbar VA-verksamhet. Fallstudierna av både Laxå Vatten AB och NSVA visar att kommunalt VA i framtiden blir mer regionalt orienterat och att samarbete mellan kommuner ger förbättrad strategisk kompetens och större möjlighet att genomföra nödvändiga investeringar.

Tipsrapportlista