SVU-rapport 2016-11 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2016-11

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2016-11
Tyngd
: 1,9 MB
Publicerad: 20160824
Totalt antal sidor: 40 s.
Område: Rörnät och klimat

Titel: Fastighetsägarnas ansvar och möjlighet att förebygga översvämningsskador
Författare: Jonas Backö och Ulf Lundblad, Sweco Environment AB samt Anders Håkansson, LF Skåne

Sökord: Källaröversvämning, baktryck, ytledes, felkoppling, överläckage,
Keywords:
Flood damage, overfilled, surface water, pipe connections, over leakage

Sammandrag: Fastighetsägarnas ansvar och möjlighet att förebygga översvämningsskador med genomgång av gällande lagar och regelverk. Åtgärdsförslag för att minska eller eliminera översvämningsrisker.

Sammanfattning: Källaröversvämningar är ett växande problem för VA-huvudmän, fastighetsägare och försäkringsbolag. För att minska antalet översvämningar finns det ett antal åtgärder att vidta. Rapporten fokuserar på vad fastighetsägarna kan göra. Hur ser deras ansvar och möjligheter ut? Frågan har utretts av Jonas  Backö och Ulf Lundblad, Sweco, med stöd av Länsförsäkringar Skåne. Rapporten redogör för förebyggande åtgärder med utgångspunkt från dels de riktlinjer som finns i allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA), dels beroende på vad som har orsakat översvämningen.

Rapporten innehåller också information från Tyskland och Danmark när det gäller villkor för fastighetsägarnas anslutning till kommunala VA-anläggningar. I Tyskland anger huvudmannen klart vilka förutsättningar som gäller, med dämningsnivåer i ledningsnätet utanför fastigheten. De danska riktlinjerna klargör en minimifunktion för ledningsnätet; förutsättningarna delges varje fastighetsägare och styr fastighetens avledning av spillvatten. Risken för översvämningar på grund av skyfall kommer att öka i Sverige i takt med klimatförändringarna och den ökande arealen hårdgjorda ytor i städerna. Efter de senaste årens översvämningar har de drabbade kommunerna arbetat med att åtgärda brister i VA-systemet, men på fastighetssidan har det inte hänt särskilt mycket. Fastighetsägarna har i allmänhet bristande kunskap om hur anslutningarna till det allmänna VA-nätet är utförda, och känner inte till funktion och kondition hos de servisledningar som går mellan huset och anslutningspunkten.

Fastigheternas VA-anslutning regleras via bland annat lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och VA-huvudmannens ABVA. Fastighetens anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet ska enligt ABVA vara utförd med ”rätt vatten till rätt ledning”. Exempelvis ska dagvatten avledas till anvisad dagvattenledning eller omhändertas lokalt. Dräneringsvatten ska avledas till anvisad dagvattenledning eller dräneringsvattenledning. Servisledningarnas kondition och funktion bör kontrolleras regelbundet. Risk för översvämning genom dämning (baktryck) i ledningsnätet kan minskas eller elimineras med rätt utförd installation av bakvattenventiler eller låsbara golvbrunnar. Översvämning via inträngande vatten från markytan kan förhindras bland annat genom förändring av marklutningar, invallningar och pumpning av vatten från lågpunkter.

Det gäller att få de enskilda fastighetsägarna att öka sin kunskap och förstå sitt ansvar för framför allt avledning av ”rätt vatten till rätt ledning”, och att detta ger möjlighet att minimera risken för översvämningsskador.

Tipsrapportlista