SVU-rapport 2016-10 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2016-10

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2016-10
Tyngd: 0,6 MB
Publicerad: 20160824
Totalt antal sidor: 48 s.
Område: Organisation och juridik

Titel: Användning av hållbarhetsindex för effektiv samverkan mellan kommuner
Författare: Helene Sörelius, Gilbert Svensson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Sökord: Hållbarhetsindex, samverkan, förnyelseplanering
Keywords: Sustainability index, inter-municipal cooperation, renewal planning 

Sammandrag: Projektet utvärderar möjligheten att använda resultatet från VASS-hållbarhetsindex som utgångspunkt för mellankommunal samverkan och för- bättringsarbete av VA-verksamhet. Vidare har projektet även kartlagt två kommuners behov av åtgärds och förnyelseplanering av befintliga VA-system

Sammanfattning: Hållbarhetsindex är ett verktyg för att analysera och utveckla den kommunala VA-verksamheten på kort och lång sikt. Under Svenskt Vattens informationskampanj för hållbarhetsindex våren 2013 visade kommuner i glesbygd intresse av att använda hållbarhetsindex för att förbereda för samverkan mellan kommuner. Projektet har utvärderat möjligheten att använda resultat från hållbarhetsindex för att beskriva starka och svaga sidor i en kommuns VA-verksamhet och med det som utgångspunkt inleda samverkan mellan ett antal kommuner för att stärka de svaga sidorna. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har lett arbetet och samarbetat med Värmlandskommunerna Karlstad, Arvika, Kristinehamn, Eda och Årjäng. Några av de frågor som behandlats i projektet är:

  • Har samverkan inneburit att svaga sidor stärkts?
  • Har hållbarhetsindex varit en förutsättning för att hitta rätt områden att samverka kring?
  • Har samverkan inneburit positiva effekter i allmänhet?
  • Kan denna typ av samverkan på sikt leda till ett närmare samarbete eller samgående mellan VA-verksamheterna?

Redan under testomgången av hållbarhetsindex (2012–2013) hade många av Sveriges kommuner röd status på parametern VA-anläggningens status. Parametern ställer krav på både ekonomisk framförhållning i form av en flerårsbudget och en långsiktig ekonomisk plan för investering i VA-anläggningens samtliga delar (ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer). För ledningsnät baseras bedömningen på frågor kring såväl förnyelseplanering som status och förnyelsetakt. Den stora andelen röda resultat beror förmodligen på en kombination av att man inte uppfyller kravet på ekonomisk framförhållning, har för dålig koll på sitt förnyelsebehov och för låg förnyelsetakt. Den här parametern är förmodligen vattentjänstorganisationernas största utmaning.

Studien visar att kommunernas arbete med hållbarhetsindex och samverkansprojektet har medfört en rad positiva förändringar för Värmlandskommunerna under 2015, och att det även i fortsättningen förutses driva förbättringsarbetet i kommunerna framåt. Samverkan och förbättringsarbete har framför allt skett inom följande områden: genomförande av mikrobiologisk barriäranalys, nödvattenplanering och planering för tillräckliga nödvattenvolymer, VA-planering, gemensam slamhantering och ett samlat uppströmsarbete, uppförandet av en regional vattenplan, samt kompetensutveckling och informationsspridning.

Förnyelseplaneringen för Karlstads och Arvikas VA-anläggningar har gett kommunerna möjlighet till framförhållning och en metod för att demonstrera behovet av VA-förnyelse internt och politiskt. Samtliga kommuner har angett att de fått upp ögonen för vikten av att prioritera planering av VA-förnyelse och åtgärder. Resultaten är användbara för politiker i kommunala nämnder och styrelser, tjänstemän

Tipsrapportlista