SVU-rapport 2016-01 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2016-01

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Tyngd: 3,3 MB Publicerad: 2016-03-24
Totalt antal sidor: 38 s.
Område: Rörnät och klimat

Titel: Kartläggning av certifieringskrav för PE-rör
Författare: Marie Allvar, Swerea KIMAB AB, Rikard Kärrbrant, Swerea KIMAB AB, Ebru Poulsen, Stockholm Vatten VA AB

Sökord: Toe-in, standardisering, INSTA-CERT, Nordic Poly Mark, röntgen, certifiering, EN12201, PE-rör
Keywords: Toe-in, standardization, INSTA-CERT, Nordic Poly Mark, X-ray, certification, EN12201, PE-pipe

Sammandrag: Kvaliteten hos tryckrör av polyeten har undersökts med fokus på standardisering, certifiering och intern kontroll. Förslag på förbättringar i kvalitetsarbetet i alla led har tagits fram. Toe-in som funktion av inre spänningar i rören undersöktes även.

Sammanfattning: Swerea KIMAB och den kommunala samarbetsorganisationen 4S Ledningsnät har kartlagt certifieringskrav för stora trycksatta polyetenrör (PE-rör) för dricksvatten i Sverige. Stockholm Vatten upptäckte kvalitetsbrister hos två olika tillverkare när dessa levererade rör som inte klarade kraven i gällande standard. Varför levererades rören? Vem kontrollerar kvaliteten, och vem kontrollerar kontrollorganen? Hur kan grossister och entreprenörer förbättra sin mottagningskontroll? Och vad kan VA-ledningsägarna göra för att sätta press på tillverkarna? Projektet har bland annat tagit fram rekommendationer till tillverkare, mottagare, certifieringsorgan och kravställare.

Projektgruppen besökte plaströrstillverkare och gjorde en kartläggning av standardiserings- och certifieringsorgan. På det sättet fick man en bild av arbetsgång, ansvarsfördelning och intressen. Tillverkarna väger tyngst i europeiska standardiseringsgrupper eftersom standardiseringsarbetet är tekniskt till sin natur. Ofta ligger det i tillverkarnas intresse att sitta i dessa grupper, och de kan därför finansiera sina åtaganden. Men det finns inget som hindrar att fler slutanvändare deltar i standardiseringsgrupper.

Ett enklare sätt för VA-ledningsägarna att påverka kvaliteten hos PE-rör är att i sin kravställning skriva in de specifika egenskaper man vill ha. För att detta ska kunna ske på ett bra sätt behöver kunskapsnivån höjas i VA-Sverige. Om kunskapen ökar kan kvaliteten höjas i nästa steg. Tillverkare och slutanvändare vill ha en tydligare dialog med varandra, men den är ofta svår att åstadkomma på grund av alla mellanhänder. De fall som har uppkommit med underkända rör tyder på bristande kunskap hos distributörer, grossister och entreprenörer.

Som hjälp för bättre kvalitetskontroll har projektet tagit fram ett dokument för mottagningskontroll så att grossister och entreprenörer kan kontrollera att rören möter standardens och beställarens krav. Projektet föreslår kvalitetshöjande åtgärder och kontroller av läggningsarbetets kvalitet, till exempel procedurtester som behöver följas upp av beställaren. 4S Ledningsnät kommer i fortsättningen att arbeta med att ta fram upphandlingsunderlag som kan ge medlemmarna stöd för att ställa högre krav på kvalitetsuppföljning av polyetenrör.

Tipsrapportlista