SVU-rapport 2017-13 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2017-13

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

SVU-rapport: 2017-13 
Tyngd
: 2,7 MB
Publicerad: 2017-07-03
Totalt antal sidor: 42 s.
Område: Rörnät och klimat

Titel: Privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten – så långa är de
Författare: Emma Lundin, Annika Malm, Gilbert Svensson, RISE Research Institutes of Sweden

Sökord: Servisledning, servisledningslängd, vatten, avloppsvatten, dagvatten, återanskaffningsvärde, oundvikliga vattenförluster
Keywords
: Service connections pipe, service connection pipe length, water, wastewater, stormwater, replacement cost, unavoidable average water loss

Sammandrag: Längden av Sveriges privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten har nu beräknats. Den del av VA-näten som ägs privat är betydande. Ansvaret för drift, underhåll och förnyelse av de privata serviserna ligger på respektive fastighetsägare. Även längden av de allmänna servisledningarna har beräknats.

Sammanfattning: En servisledning binder samman en fastighet med huvudledningen i gatan. De privata servisledningarna omfattar alla VA-ledningar på privata fastigheter fram till den så kallade förbindelsepunkten ”i närheten” av tomtgränsen. Huvudledningarnas längd är väl kartlagd hos kommunerna, medan det för servisledningar i första hand är antalet serviser som har sammanställts och inte längden. För de privata serviserna fanns tidigare ingen sammanställning av vare sig antal eller längd. Nu är alltså samtliga servisledningars längd beräknad, utifrån dataunderlag fram till och med 2015. Projektet har genomförts av RISE Research Institutes of Sweden.

Sveriges bebyggelse kan delas upp i olika hustyper: småhus, radhus (inklusive kedjehus), flerbostadshus och övrig bebyggelse för verksamheter och samhällstjänster. För varje bebyggelsetyp finns det nyckeltal för servisledningslängden. Projektet sammanställde nyckeltalslängder utifrån lämpliga ”typområden”. Typområdena extrapolerades till hela Sverige genom att ledningslängden per fastighet multiplicerades med antalet sådana fastigheter i Sverige. Längderna angavs dels för dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenserviser, dels för allmänna respektive privata serviser.

Totalt uppskattas de privata servisledningarna bestå av 25 500 km dricksvatten-, 24 000 km spillvatten- och 152 000 km dagvattenledningar. De allmänna serviserna uppskattas till 6 200 km dricksvatten-, 6 600 km spillvatten- och 4 400 km dagvattenledningar. De privata dricksvatten- och spillvattenserviserna utgör knappt en fjärdedel av det totala ledningsnätet för dricksvatten respektive spillvatten. De privata dagvattenserviserna utgör nästan 80 procent av det totala dagvattennätet. Den totala längden av de privata serviserna för dricksvatten, spillvatten och dagvatten är sammantaget ungefär hälften av den totala VA-ledningslängden i Sverige.

Varje VA-verksamhet kan använda nyckeltalen för olika bebyggelsetyper för att göra egna beräkningar. När man känner till servisledningslängden för dricksvattennätet kan man göra en bedömning av hur stor andel av vattenförlusterna som uppstår i de privata servisledningarna och därför är svår att påverka för VA-verksamheten, det som brukar anges som de oundvikliga vattenförlusterna.

Återanskaffningsvärdet för de privata serviserna i Sverige bedöms till drygt 200 miljarder kronor.

Tipsrapportlista